Follow @SStamellos
«Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να αλλάξω το σύστημα, άρχισα να αγωνίζομαι να μην με αλλάξει αυτό. Αγωνίζομαι να μείνω άνθρωπος. Και αυτό είναι η κορυφαία πολιτική μάχη. Να μπορείς να αποφύγεις τη βαρβαρότητα αυτής της εποχής. Να μπορείς να παραμείνεις άνθρωπος με τρυφερότητα. Με το δικό σου βλέμμα...»
Χρόνης Μίσσιος

9 Δεκ 2007

Η απάντηση του ΥΠΕΧΩΔΕ
στους δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΓΡΑΦΕΙΟ Αθήνα, 05 / 12 / 2007
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ Αρ. Πρωτ. 413Β
Υπεύθυνος Ε. Γιαννουλάκης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι ΠΡΟΣ
11523 - Αθήνα Την Βουλή των Ελλήνων
Τηλ. 2106400015 Δ/νση Κοινοβ/κού Ελέγχου
Fax 2106429137 Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν.
1. Βουλευτές
- κ. Φ.Κουβέλη
- κ. Γ.Ψαριανό
2. Υπ.Εσωτερικών
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «Ρύπανση στον Σπερχειό ποταμό»

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 1772/12-11-07 Ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Φ.Κουβέλη και Γ.Ψαριανού


Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζουμε τα εξής :
• Η προστασία και διαχείριση κάθε λεκάνης απορροής ποταμού ασκείται από την Περιφέρεια, στα διοικητικά όρια της οποίας εκτείνεται.

Έχουν ήδη συγκροτηθεί και στελεχώνονται οι Διευθύνσεις Υδάτων, που προβλέπεται από την αρ. οικ. 47630/16-11-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1688 Β΄/1-12-2005), από τον αντίστοιχο Γενικό Γραμματέα κάθε Περιφέρειας

• Βάσει της κείμενης νομοθεσίας όλες οι δραστηριότητες της περιοχής του Σπερχειού ποταμού ελέγχονται κατά το στάδιο έκδοσης των περιβαλλοντικών όρων από τις αρμόδιες τοπικές, περιφερειακές και κεντρικές Υπηρεσίες και εφόσον διακινούν ή χειρίζονται ουσίες των καταλόγων Ι και ΙΙ της Οδηγίας 2006/11/ΕΚ «περί ρυπάνσεως που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας» τίθενται λεπτομερείς ειδικοί όροι για την προστασία του Σπερχειού εφόσον διαθέτουν υγρά απόβλητα σε αυτόν.

• Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας εφαρμόζονται οι προβλεπόμενοι κανονισμοί ελέγχου στην περιοχή του Σπερχειού ποταμού, τόσο της ελληνικής, όσο και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
• Γίνεται ενημέρωση με βάση το διαχειριστικό σχέδιο στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και προβλέπεται η δημιουργία χώρου διατήρησης στερεών απόβλητων, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι οικισμοί πλησίον του Σπερχειού ποταμού.

• Οι αγρότες ενημερώνονται συνεχώς, μέσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τη διοργάνωση ημερίδων και επιτόπιων επισκέψεων στους Δήμους και τα Δ.Δ. του νομού Φθιώτιδας, με την παρουσία και του ίδιου του κ. Νομάρχη, και επισημαίνεται με έμφαση η αναγκαιότητα του περιορισμού της χρήσης των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων.

• Έχει ζητηθεί επικαιροποίηση της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης για την περιοχή της κοιλάδας του Σπερχειού ποταμού και του Μαλιακού κόλπου, που έχουν ενταχθεί στην περιοχή NATURA 2000.

• Οι έλεγχοι τήρησης των αδειών διαχείρισης των αποβλήτων και των περιβαλλοντικών όρων βάσει της κείμενης νομοθεσίας γίνεται από τις αδειοδοτούσες αρχές και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της πολιτείας.

• Πραγματοποιούνται τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι με επιτόπιες επισκέψεις στις παραποτάμιες βιοτεχνικές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις και λαμβάνονται δείγματα από τα νερά του ποταμού για εργαστηριακές εξετάσεις στα διάφορα κέντρα αναφοράς (αρμόδιες υπηρεσίες της Ν.Α. Φθιώτιδος). Σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις των εγκεκριμένων αδειών, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις (Ν. 1650/86).

• Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)/ΥΠΕΧΩΔΕ, θα εντάξει στον προγραμματισμό της για το προσεχές διάστημα περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις σε δραστηριότητες της περιοχής του Σπερχειού ποταμού και της ευρύτερης περιοχής.

• Τέλος, η ενημέρωση των αγροτών για τη χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κλπ, είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Ο Υφυπουργός

Ε.Δ. Σταύρος Ελ. Καλογιάννης
- Γραφείο Υφυπουργού
- Κ.Υ.Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: