Follow @SStamellos
«Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να αλλάξω το σύστημα, άρχισα να αγωνίζομαι να μην με αλλάξει αυτό. Αγωνίζομαι να μείνω άνθρωπος. Και αυτό είναι η κορυφαία πολιτική μάχη. Να μπορείς να αποφύγεις τη βαρβαρότητα αυτής της εποχής. Να μπορείς να παραμείνεις άνθρωπος με τρυφερότητα. Με το δικό σου βλέμμα...»
Χρόνης Μίσσιος

29 Φεβ 2008

Οι απάντηση
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠEPΙBAΛΛONTOΣ
Ταχ. Δ/νση : Αρκαδίου 8
35100 ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες: Αντ. Τερζής
Τηλ/νο . +30 2231 0 33231
ΦΑΞ : +302231067849
e-mail: dixope_lamia@tee.gr

Λαμία 22-2-2008
Αρ. Πρωτ. 897
Σχετ.


Προς: ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 1 35100 ΛΑΜΙΑ

Κοιν ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
35100 ΛΑΜΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗ
Κ. ΧΡΗΣΤΟ ΡΑΠΤΗ
35100 ΛΑΜΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Λ. ΚΗΦΗΣΙΑΣ 1 11523 ΑΘΗΝΑ

ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ

Θέμα: Ρύπανση Σπερχειού
Σχετ :
1. το με αριθμ. πρωτ. 19759/26-11-2007 (αρ. πρωτ. Γρ. Νομάρχη 3951/3-12-2007) (αρ. πρωτ. ΔΙΧΩΠΕ 11416/5-12-2007) Έγγραφο Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
2. το με αριθμ. πρωτ. Φ26/3772/21-11-2007 έγγραφο Ν.Α. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ / Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
3. το με αριθμ. πρωτ. 10709/16-11-2007 έγγραφο Γρ. Νομάρχη
4. το με. Αριθμ. πρωτ. 11416/ 27-12-2007 έγγραφο μας
5. το με αριθμ. πρωτ. Φ.24/313/1-2-2008 (897/1-2-2008) έγγραφο Γραφείου Αντινομάρχη με το οποίο διαβιβάστηκε η από 28-1-2008 επιστολή ΟIΚΟΛΟΓΟI ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 1 35100 ΛΑΜΙΑ (αριθμ. πρωτ. Γρ Νομάρχη 313/28-1-2008).

Υστέρα από το παραπάνω 5 σχετικό έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκε η με αριθμ. πρωτ. Γρ Νομάρχη 313/28-1-2008 επιστολή ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 1 35100 ΛΑΜΙΑ η οποία αναφέρεται σε μέτρα για την προστασία του Σπερχειού Ποταμού, της Γερμανικής Τάφρου και του Ξηριά Λαμίας γίνονται γνωστά τα παρακάτω:

Σχετικά με ρύπανση του Σπερχειού ποταμού συνημμένα για ενημέρωση σας διαβιβάζεται το με αριθμ.πρωτ. 11416/27-12-2007 έγγραφο μας.

Σχετικά με την ρύπανση του Ξηριά Λαμίας ισχύουν τα αναφερόμενα στο με αριθμ πρωτ. 11812/21-12-2007 έγγραφο μας το οποίο σας έχει κοινοποιηθεί.

Τέλος για την Γερμανική τάφρο γίνεται γνωστό ότι αυτή αποτελούσε αποδέκτη λυμάτων της πόλης της Λαμίας. Η ΔΕΥΑ Λαμίας εκπονεί το δίκτυο αποχέτευσης της πόλης της Λαμίας και έχει ολοκληρώσει πολύ σημαντικό ποσοστό του δικτύου αποχέτευσης έτσι ώστε στο μέλλον να δέχεται μόνον όμβρια.

Όλα τα αναφερόμενα στα παραπάνω έγγραφα στοιχεία μπορείτε να τα λάβετε σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ ΗΠ/11764/653/06 (ΦΕΚ-327/Β/17-3-06) «Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον..» .

Για τα πρόσθετα ερωτήματα σας που αναφέρονται:
Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης του Βιολογικού καθαρισμού Μακρακώμης Σπερχειάδας και αν το δίκτυο αποχέτευσης των δύο κωμοπόλεων είναι έτοιμο να εξυπηρετήσει την λειτουργία του.

Ο κοινός Βιολογικός καθαρισμός Μακρακώμης Σπερχειάδας έχει ολοκληρωθεί, έχει ολοκληρωθεί σε σημαντικό βαθμό (ποσοστό 60%) το δίκτυο αποχέτευσης των Δήμων Σπερχειάδας Μακρακώμης .

Το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία επικαιροποίησης της Ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης του δικτύου ΝΑTURA 2000 για την περιοχή αυτή και για τι προέκυψε η ανάγκη επικαιροποίησης της παλαιάς ποιοι είναι οι λόγοι αναθεώρησης.

Σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 158264/2167/22-6-2007 έγγραφο ΥΠΕΧΩΔΕ / Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, σχεδιάζεται η επικαιροποίηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για την περιοχή ΦΥΣΗ 2000 (NATURA 2000) με κωδικό GR 2440002. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα, η διαδικασία, η ανάγκη και οι λόγοι επικαιροποίησης αποτελούν αντικείμενο των κεντρικών υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ

Επίσης σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν λειτουργούν και ποιες βιομηχανικές, βιοτεχνικές και κτηνοτροφικές μονάδες κατά μήκος της κοίτης του Σπερχειού, της Γερμανικής τάφρου και του Ξηρια Λαμίας και πως διατίθενται τα λύματα αυτών των επιχειρήσεων.

Σχετικά με δραστηριότητες που λειτουργούν κατά μήκος της κοίτης του Σπερχειού, της Γερμανικής τάφρου και του Ξηριά Λαμίας γίνεται γνωστό ότι με βάση το τηρούμενο αρχείο της υπηρεσίας μας πλησίον του Σπερχειού ποταμού λειτουργεί η
δραστηριότητα ΕΛΑIΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΚΕ ΑΕ και η επιχείρηση ΙΝΑΧΟΣ ΑΕ. Τα λύματα αυτών διατίθενται υπεδάφια .

Λόγω του μεγάλου μεγέθους, της στα ερωτήματα αναφερομένης έκτασης, η υπηρεσία μας θα προβεί και μελλοντικούς ελέγχους για διαπίστωση τυχόν πηγών ρύπανσης.

Συν/νο : το με αριθμ. πρωτ. 11416/27-12-2007 έγγραφο μας

Ε.Δ. Ε.Ν.
1. Τμ.Πρ.Περιβάλλοντος Η Δ/ΤΡΙΑ ΔΙ.ΧΩ.ΠΕ.
2. Φ 5-50
ΞΑΝΘΗ ΦΟΥΝΤΑ
Αρχ .Μηχ/κός με Α β.


EΛΛHNΙKΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία 27-12-2007

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ. 11416
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Σχετ. 10709
Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση : Αρκαδίου 8 Προς : ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
35100 ΛΑΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Πληροφορίες: Αντ. Τερζής Λ. ΚΗΦΗΣΙΑΣ 1 11523 ΑΘΗΝΑ

Τηλ/νο . +30 2231 0 33231 Κοιν : ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΑΞ : +30 22310 67849 35100 ΛΑΜΙΑ
e-mail: dixope_Iamia@tee.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 25 35100 ΛΑΜΙΑ

Κ. ΧΡΗΣΤΟ ΡΑΠΤΗ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟ ΝΟΜ/ΚΟ ΣΥΜ/ΛΟ
35100 ΛΑΜΙΑ

Θέμα: Ρύπανση Σπερχειού

Σχετ :
1. το με αριθμ. πρωτ. 19759/26-11-2007 (αρ. πρωτ. Γρ. Νομάρχη 3951/3-12-2007)
(αρ. πρωτ. ΔΙΧΩΠΕ 11416/5-12-2007) Έγγραφο Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης.
2. το με αριθμ. πρωτ. Φ26/3772/21-11-2007 έγγραφο Ν.Α. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ / Τμήμα
Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
3. το με αριθμ. πρωτ. 10709/16-11-2007 έγγραφο Γρ. Νομάρχη

Ύστερα από το παραπάνω σχετικό έγγραφο σας με το οποίο ζητούνται «... εντός της προθεσμία των 30 εργασίμων ημέρων
Α) την επιβεβαίωση η μη των καταγγελλομένων
Β) τα επιβληθέντα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένων και των μελλοντικών ενεργειών σας
Γ) Την τυχόν επιβολή προστίμων ή την εφαρμογή διοικητικών κυρώσεων που έχετε
ασκήσει
Δ) Σε περίπτωση παραλείψεων ή παρανομιών των αρμοδίων οργάνων αδειοδοτήσεων ή άσκησης ελέγχων τα μέτρα που λάβατε κατά των υπευθύνων...»

Γίνονται γνωστά τα παρακάτω:

Ο ποταμός Σπερχειός δεν αποτελεί αποδέκτη υγρών βιομηχανικών αποβλήτων.

Για τον ποταμό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ΚΥΑ 19640/1979 (ΦΕΚ 1136/Β/27 -12¬1979) περί διαθέσεως υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων στον Βόρειο και Νότιο Ευβοϊκό κόλπο καθώς και στους αντίστοιχους κόλπους Μαλιακό και Πεταλιών κοινή απόφαση τεσσάρων Νομαρχών.

Ο ποταμός Σπερχειός υπάγεται στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 (NATURA 2000) με κωδικό GR 2440002 και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 259/121.9.2006 ΕL δημοσιεύτηκε η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης lουλίου 2006 σχετικά με την έγκριση, σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του καταλόγου των τόπων κοινοτικής σημασίας για τη μεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή.

Σε ότι αφορά τα ερωτήματα σας:
Α) την επιβεβαίωση η μη των καταγγελλομένων που αναφέρονται σε (όπως αναφέρονται στο . . .. . .)
Τα ερωτήματα προς την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες
Πηγή: Στέφανος Σταμέλλος, μέλος του ΠΣ των Οικολόγων Πράσινων Λαμία
Ελέγχθηκαν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τα ελαιοτριβεία και οι φάρμες, που γειτονεύουν με το Σπερχειό για το αν ρυπαίνουν, και σε ποιο βαθμό, με τα απόβλητά τους τα νερά του ποταμού;

Άμεσα στον Σπερχειό ποταμό δεν διοχετεύονται απόβλητα από βιομηχανικές εγκαταστάσεις:
ο Κατά την εποχιακή περίοδο λειτουργίας του εργοστασίου πυρηνελαιουργείου της μονάδας ΕΛΙIΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΕΛΚΕ ΑΕ) που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Δ.Δ. ΔΑΜΑΣΤΑΣ Δήμου Γοργοποτάμου διοχετεύονται νερά ψύξεως, νερά που δεν συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία.
ο Έμμεσα μέσω του χειμάρρου «ΒΟΥΤΑΝΙΑ» που εκβάλει στον «ΑΣΩΠΟ» ποταμό, και ο οποίος εκβάλει στον «ΣΠΕΡΧΕΙΟ» ποταμό, διοχετεύονται επεξεργασμένα μετά φυσικοχημΙκή και βιολογική επεξεργασία, υγρά βιομηχανικά απόβλητα της μονάδας «ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΕ.» . Σε έλεγχο από την Δ/νση Υγείας & Δημ. Υγιεινής Ν. Α Φθιώτιδας με αριθμ. πρωτ. 5709/12-7-2007 διαβιβάστηκε στην Εισαγγελέα πρωτοδικών Λαμίας η από 22-6-2007 έκθεση και επιβλήθηκε πρόστιμο από την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης.
ο Είχαν στο παρελθόν με αποφάσεις χορηγηθεί άδειες διάθεσης υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων. Πρόσφατα ολοκληρώνεται η διαδικασία ανάκλησης άδειας διάθεσης του συνόλου των ελαιοτριβείων για διάθεση υγρών αποβλήτων στον ΣΠΕΡΧΕΙΟ ποταμό.

. Ελέγχθηκαν οι χωματερές και οι αγωγοί αστικών λυμάτων κατά μήκος της κοίτης των γύρω Ο/κισμών;
ο Στα πλαίσια του προγράμματος παύσης και αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) από το ΥΠΕΧΩΔΕ με Αποφάσεις κ. Νομάρχη έχει γίνει παύση λειτουργίας των ενεργών (ΧΑΔΑ) Δήμων ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ, ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Ν. Φθιώτιδας .
ο Για την αντιμετώπιση των αστικών λυμάτων της ευρύτερης περιοχής γίνονται γνωστά τα παρακάτω:
ο Έχει κατασκευασθεί και δεν έχει λειτουργήσει ακόμη ο κοινός βιολογικός καθαρισμός αστικών λυμάτων Μακρακώμης – Σπερχειάδας
ο Έχουν διαβιβασθεί στην Ν.Α Φθιώτιδας, «Προκαταρτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση» (ΠΠΕΑ) από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ και έχουν καθορισθεί αποδέκτες και ειδικοί όροι διαθέσεως των λυμάτων μετά από επεξεργασία με βιολογικό καθαρισμό των παρακάτω:
• του Δημοτικού Διαμερίσματος Λυγαριάς του Δήμου Λαμιέων (Νομού Φθιώτιδας)
• των Δήμων Λιανοκλαδίου και Υπάτης Νομού Φθιώτιδας
• του Δημοτικού Διαμερίσματος Θερμοπυλών του Δήμου Λαμιέων (Νομού Φθιώτιδας)
• του Δημοτικού Διαμερίσματος Φραντζή του Δήμου Λαμιέων (Νομού Φθιώτιδας)

Αποδόθηκε στους αγρότες η ευθύνη που τους αναλογεί σε ότι αφορά τη ρύπανση με την αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων, των λιπασμάτων και τη ρίψη στο ποτάμι των αδειανών συσκευασιών;

Σχετικά με τις συσκευασίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν 2939 (ΦΕΚ 179 Α) που περί συσκευασιών και οι αγρότες έχουν ενημερωθεί και ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες με την διοργάνωση ημερίδων και επιτόπιων επισκέψεων σε όλους τους δήμους και τα Δ.Δ. του νομού Φθιώτιδας.

. Τι μέτρα έχουν ληφθεί για να μην καταντήσει, όπως κατάντησε, ο Σπερχειός, ένας αγωγός λυμάτων και οχετός;

Με βάση περιοδικός ελέγχους κατά την γνώμη μας δεν έχει καταντήσει ο ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ ποταμός «. . . αγωγός λυμάτων και οχετός..» αντίθετα αποτελεί πόρο άντλησης νερού για τις καλλιέργειες της ευρύτερης περιοχής.

Β) τα επιβληθέντα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένων και των μελλοντικών ενεργειών σας

Μετά από πρωτοβουλία της Ν.Α Φθιώτιδας έχει γίνει Πρόταση εκπόνησης έργου από την Τεχνική Βοήθεια του Ε.Π.ΠΕΡ 2000-2006 για την επικαιροποίηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) «Κοιλάδα & Εκβολές Σπερχειού-Μαλιακός κόλπος» σύμφωνα με το με αριθμ. Πρωτ. 158264/2167/22-6-2007 Έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Η παραπάνω επικαιροποίηση της Ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης κρίνεται αναγκαία για την εκτέλεση έργων Εθνική Κλίμακας, κατασκευή ΠΑΘΕ, Ε65, Νέα Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων Τιθορέας - Δομοκού που διέρχονται από τον Σπερχειό ποταμό.

Γ) Την τυχόν επιβολή προστίμων ή την εφαρμογή διοικητικών κυρώσεων που έχετε ασκήσει Σύμφωνα με αποφάσεις κ. Νομάρχη Φθιώτιδας έχουν επιβληθεί κυρώσεις στην μονάδα
ο ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΕ Αρ. πρωτ. 2712/15-10-2007
Ο Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Αρ. πρωτ. 3022/06/15-10-2007

Δ) Σε περίπτωση παραλείψεων ή παρανομιών των αρμοδίων οργάνων αδειοδοτήσεων ή άσκησης ελέγχων τα μέτρα που λάβατε κατά των υπευθύνων...»

Έχει διαβιβασθεί προς εισαγγελέα πρωτοδικών Λαμίας έγγραφο με αρ πρωτ. 5709/12-7-2007 για την μονάδα ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΕ .

Ε.Δ. Ε.Ν.
1. Τμ.Πρ.Περιβάλλοντος Η Δ/ΤΡΙΑ ΔΙ.ΧΩ.ΠΕ.
2. Φ 5-50
ΞΑΝΘΗ ΦΟΥΝΤΑ
Αρχ .Μηχ/κός με Α β.

18 Φεβ 2008

ΑΠΘ: Αδιαφορία της Πολιτείας
απέναντι στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους - 14/2/2008

--------------------------------------------------------------------------------
Αδιαφορία της Πολιτείας απέναντι στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους της χώρας, καταγγέλλει ψήφισμα του Τμήματος Βιολογίας και του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Α.Π.Θ. (των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών), με αφορμή την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου των Ε.Ε.Κ. της 31ης Ιανουαρίου 2008 (υπόθεση C-264/07).

Ειδικότερα το ψήφισμα αναφέρει τα εξής:
«Η πρόσφατη καταδικαστική απόφαση της 31ης Ιανουαρίου 2008 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της Ελλάδας, (υπόθεση C?264/07 για «Παράβαση κράτους μέλους – Οδηγία 2000/60/ΕΚ – Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Μη κατάρτιση των προβλεπόμενων αναλύσεων – Παράλειψη διαβιβάσεως των απαιτούμενων συνοπτικών εκθέσεων») αναδεικνύει και πάλι την αδιαφορία της Πολιτείας απέναντι στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους της χώρας μας.

Οι λεκάνες απορροής των ποταμών (π.χ. Σπερχειός, Αξιός) και των θαλάσσιων κόλπων της Ελλάδας (π.χ. Θερμαϊκός), κινδυνεύουν άμεσα από την ανεξέλεγκτη ρύπανση. Η λειψυδρία και η υφαλμύρωση που θα είναι εντονότερη μέχρι το τέλος του αιώνα, εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, θα αφανίσει σημαντικούς υγροτόπους και λίμνες στη χώρα μας (π.χ. έχει ήδη υποχωρήσει η στάθμη της τεχνητής λίμνης του Μόρνου, της λίμνης της Βεγορίτιδας, της λίμνης της Κορώνειας).

Θεωρούμε, όπως άλλωστε και άλλοι επιστημονικοί φορείς έχουν διακηρύξει, ότι πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα για ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των λεκανών απορροής των Περιφερειών της χώρας μας. Τα μέτρα αυτά πρέπει να στηριχθούν στην παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας των επιφανειακών υδάτων (ποτάμια, λιμναία, μεταβατικά και παράκτια ύδατα) με βιολογικά, υδρομορφολογικά και φυσικοχημικά ποιοτικά στοιχεία σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60 Ε.Κ. και το νόμο 3199/2003 (με τις Υ.Α. και το Π.Δ. που ακολούθησαν). Η δε προσέγγιση πρέπει να είναι διεπιστημονική.

Τα Τμήματα που συμμετέχουν στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.) διαθέτουν την τεχνογνωσία, ήταν και είναι στη διάθεση των αρμόδιων φορέων της χώρας να προσφέρουν την αναγκαία διεπιστημονική προσέγγιση της εκτίμησης της οικολογικής ποιότητας και της διαχείρισης των υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του Περιβάλλοντος».

10 Φεβ 2008

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ

Τα προβλήματα της άρδευσης λόγω εκτροπής της νέας κοίτης του Σπερχειού και την ρύπανση του ποταμού, φέρνει στη Βουλή η βουλευτής Φθιώτιδας του ΠΑΣΟΚ Τονια Αντωνίου με ερώτηση που κατέθεσε στους Υπουργούς ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Εσωτερικών και Αγρ. Ανάπτυξης. Η κα Αντωνίου αναφέρεται σε υπόμνημα του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Φακίτσας του νομού Φθιώτιδας στο οποίο τονίζεται ότι με την εκτροπή της νέας κοίτης Σπερχειού και τα έργα που εκτελούνται σ’ αυτή, έχει κλείσει η κοίτη από το σημείο της εκτροπής έως και την περιοχή Αλαμάνας με αποτέλεσμα περιοχή 15,000 στρεμμάτων, να μην μπορεί να αρδευτεί ακόμη και σήμερα. Η κα Αντωνίου ζητά άμεση λύση καθώς οι καλλιεργητές δεν μπορούν να αρδευσουν τις καλλιέργειές τους και βρίσκονται σε απόγνωση.

Επιπλέον αναφέρεται στην μόλυνση του Σπερχειού από τα παρακείμενα εργοστάσια που ρίχνουν τα απόβλητα τους σε αυτόν με αποτέλεσμα να μολύνουν το νερό με συνέπειες για τις αρδευόμενες εκτάσεις που καταστρέφονται και για την υγεία των κατοίκων των γύρω περιοχών.

πηγή lamiafm1


Σχόλιο - σημείωση administrator:
Έστω και με καθυστέρηση ασχολήθηκε η κα Αντωνίου με τα θέματα της άρδευσης των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Ανθήλη και με το πρόβλημα της ρύπανσης των νερών. Βέβαια η αναφορά μόνο στα εργοστάσια της περιοχής δεν αναδεικνύει τις ποικίλες πηγές της ρύπανσης των νερών σε όλο το μήκος του

6 Φεβ 2008

Ζητήθηκαν από τον κ Νομάρχη
στοιχεία ελέγχου της κατάστασης του Σπερχειού

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ
Πλούτωνος 1 35100 Λαμία
Λαμία, 25/1/2008

ΠΡΟΣ
Νομάρχη Φθιώτιδας
Κ Α Χειμάρα

Κύριε Νομάρχη,

Στις 3 Δεκεμβρίου καταθέσαμε στο γραφείο σας την συνημμένη επιστολή, με την οποία, στη συνέχεια και της δικής σας στα ΜΜΕ ανακοίνωσης, την οποία επίσης επισυνάπτουμε, ζητήσαμε να μας γνωστοποιήσετε ορισμένα στοιχεία σε ό,τι αφορά τους ελέγχους για την ρύπανση ή όχι του Σπερχειού.

Παρά την σχετική νομοθεσία(ν. 3422/2005 με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση του Aarchus για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων, καθώς και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα), δεν έχουμε ακόμη πάρει απάντηση. Ελπίζουμε να έγινε από αμέλεια, και να γίνει αυτό άμεσα. Διαφορετικά είμαστε υποχρεωμένοι να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη, όπως έχουμε το δικαίωμα, σύμφωνα με το νόμο.

Με εκτίμηση

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ