Follow @SStamellos
«Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να αλλάξω το σύστημα, άρχισα να αγωνίζομαι να μην με αλλάξει αυτό. Αγωνίζομαι να μείνω άνθρωπος. Και αυτό είναι η κορυφαία πολιτική μάχη. Να μπορείς να αποφύγεις τη βαρβαρότητα αυτής της εποχής. Να μπορείς να παραμείνεις άνθρωπος με τρυφερότητα. Με το δικό σου βλέμμα...»
Χρόνης Μίσσιος

22 Δεκ 2008

Έρευνα του ΕΛΚΕΘΕ
για την οικολογική ποιότητα των νερών του Σπερχειού

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Δρ. Χατζηνικολάου Γιώργος
Τηλ. 22910 76395

Έρευνα

στο πλαίσιο του προγράμματος: «Ανάπτυξη δικτύων και παρακολούθηση ποιότητας των επιφανειακών εσωτερικών, των μεταβατικών και των παράκτιων υδάτων της χώρας - Αξιολόγηση/ταξινόμηση της οικολογικής τους κατάστασης»

Χρηματοδότης: Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Χρόνος Υλοποίησης: Απρίλιος 2008 – Απρίλιος 2009.

Τα σημεία δειγματοληψίας της οικολογικής ποιότητας κατά τα έτη 2007 και 2008 στη λεκάνη απορροής του Σπερχειού είναι:
GORGOPOTAMOS
LAMIA
AS_SPER
SPERCHIOS_DW
RODITSA

Σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, που ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με το νόμο 3199/2003 και το ΠΔ 51/2007, μέχρι το 2015 η Ελλάδα έχει την υποχρέωση όλα τα ποτάμια της να βρίσκονται σε τουλάχιστον καλή οικολογική ποιότητα. Η Οδηγία θέτει ως βασική προϋπόθεση την παρακολούθηση των ποταμών, που αφορά στα υδρομορφολογικά, φυσικοχημικά και βιολογικά στοιχεία (ψάρια, μακροασπόνδυλα, φυτά, διάτομα). Όλα τα κράτη μέλη υποχρεώνονται να αναφέρουν την κατάσταση, που βρίσκονται τα ποτάμια τους σε πενταβάθμια κλίμακα (άριστη, καλή, μέτρια, φτωχή, κακή ποιότητα). Για όσα τμήματα ποταμών δεν βρίσκονται σε καλή ή άριστη κατάσταση πρέπει να ληφθούν –παράλληλα με την παρακολούθηση- διαχειριστικά μέτρα, έτσι ώστε να επιτευχθεί η άρση των περιοριστικών παραγόντων και να πραγματοποιηθεί ο στόχος μέχρι το 2015.

Στο παρόν δελτίο εξετάζονται στον ποταμό Σπερχειό η οικολογική ποιότητα του νερού που στηρίζεται στα βενθικά μακροασπόνδυλα και η φυσικοχημική κατάσταση, τα θρεπτικά και η σύσταση του υποστρώματος. Η οικολογική ποιότητα στηρίζεται στον δείκτη βενθικών μακροασπονδύλων (Hellenic Evaluation System) (Artemiadou & Lazaridou, 2005) και στην συμπλήρωσή του για τα ενδιαιτήματα (Chatzinikolaou et al., 2006). Τα φυσικοχημικά και τα θρεπτικά, καθώς δεν υπάρχει κάποιος δείκτης για τα ελληνικά ποτάμια, κρίνονται βάση των ανώτερων επιτρεπτών ορίων που υπάρχουν στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η δειγματοληψία βενθικών μακροασπονδύλων έγινε με τη μέθοδο σάρωσης με απόχη για 3 λεπτά

Αποτελέσματα μετρήσεων. Οι δειγματοληψίες έγιναν κατά τη περίοδο χαμηλής ροής το 2007 και το 2008. Σε αυτή την περίοδο το μεγαλύτερο μέρος του Σπερχειού δεν είχε επιφανειακή ροή.

Ο σταθμός GORGOPOTAMOS

Στον σταθμό “GORGOPOTAMOS”, δεν υπήρχε κάποια σταθερή πηγή ρύπανσης. Το μόνο πρόβλημα αφορούσε την ύπαρξη λάσπης σε ελάχιστους θύλακες του υποστρώματος που προέρχονταν από προηγούμενες κατασκευαστικές εργασίες στο ανάντη. Ωστόσο, το πρόβλημα αυτό δεν φαίνεται να επηρεάζει την οικολογική ποιότητα του νερού, που βρέθηκε καλή. Ούτε τα βενθικά μακροασπόνδυλα βρέθηκαν σε κατώτερη της καλής κατάστασης και στα 2 δείγματα που λήφθησαν (2007 και 2008), αλλά ούτε και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού υπερβήκαν τα όρια.

Ο σταθμός LAMIA


Ο σταθμός “LAMIA” βρίσκεται στο κατάντη της γέφυρας που ενώνει τη Λαμία με το χωριό Γοργοπόταμος. Η οικολογική ποιότητα από τα βενθικά μακροασπόνδυλα βρέθηκε μέτρια, αν και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού δεν υπερβήκαν τα όρια. Προφανώς η θέση δέχθηκε σημαντικά ρυπαντικά φορτία κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα ή υπάρχουν ρύποι (βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα) που δεν ελέγχθηκαν.

Ο σταθμός ASO_SPER


Ανάντη του σταθμού “ASO_SPER” που βρίσκεται σε κανάλι παράλληλο με τον παραπόταμο Ασωπό του Σπερχειού, βρίσκεται μονάδα χαρτοβιομηχανίας που αφήνει τα λύματα της στο κανάλι. Μέσω του καναλιού τα λύματα σε 100 μέτρα φτάνουν στο ποτάμι. Στον κανονικό παραπόταμο το καλοκαίρι δεν υπάρχει επιφανειακή ροή, γιατί το νερό εκτρέπεται προς το συγκεκριμένο κανάλι, που χρησιμοποιείται από τη χαρτοβιομηχανία. Η οικολογική ποιότητα βρέθηκε φτωχή, κάτι που συνάδει και με τις φυσικοχημικές παράμετρους. Ειδικά για το διαλυμένο οξυγόνο, η τιμή κορεσμού ήταν η χαμηλότερη που μετρήθηκε στον Σπερχειό. Η εικόνα συμπληρώνεται με την ανώμαλη κατάσταση του υποστρώματος, που σχολιάζεται παρακάτω.

Ο σταθμός SPERCHIOS_DW

Ο σταθμός “SPERCHIOS_DW”, στη παλιά κοίτη του Σπερχειού, βρίσκεται κατάντη της γέφυρας του ΠΑΘΕ. Το νερό επανέρχεται στην επιφάνεια μετά από τα εκτεταμένα, πρόσφατα αντιδιαβρωτικά έργα της γέφυρας. Τα έργα αυτά είναι για την ενίσχυση της κοίτης και των όχθεων του Σπερχειού με συρματόπλεχτα δέματα ογκόλιθων. Η ποιότητα του νερού βάση των βενθικών μακροασπονδύλων βρέθηκε φτωχή, όπως και το διαλυμένο οξυγόνο βρέθηκε χαμηλό, ενώ τα αμμωνιακά βρέθηκαν εκτός των επιτρεπτών ορίων.

Ο σταθμός RODITSA

Ο σταθμός “RODITSA”, στην «ανακουφιστική» τάφρο της Λαμίας, βρίσκεται 4,5 χιλιόμετρα πριν τις εκβολές στον Μαλιακό και δέχεται τα επεξεργασμένα (;) λύματα του βιολογικού σταθμού της Λαμίας. Το δείγμα βενθικών μακροασπονδύλων, σύμφωνα με τον δείκτη ποιότητας, βρέθηκε κακό. Σε σύνολο 610 δειγμάτων από τους ποταμούς της χώρας, μόλις το 1,2% βρέθηκε σε κακή κατάσταση, γεγονός που δείχνει την δραματική κατάσταση στο σταθμό “RODITSA”. Η συγκέντρωση των αμμωνιακών ιόντων βρέθηκε μια κλάση υψηλότερη από την μέγιστη επιτρεπτή τιμή γεγονός που καθιστά αμφίβολη την αποτελεσματικότητα στη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού της Λαμίας.

Το υπόστρωμα των σταθμών δειγματοληψίας.

Όσο πιο ορεινός είναι ο χαρακτήρας ενός ποταμού και συνεπώς μεγαλύτερη η κλίση του, τόσο πιο χονδρόκοκκο (ογκόλιθοι, κροκάλες) είναι το υπόστρωμά του. Αντίθετα, όσο πιο ήπιες κλίσεις έχει ένας ποταμός, συνήθως στο πεδινό του τμήμα, τόσο πιο λεπτόκοκκο (άμμος) αναμένεται να είναι το υπόστρωμά του.

Το υπόστρωμα στους σταθμούς δειγματοληψίας κυμάνθηκε από χονδρόκοκκο, στον ημιορεινό σταθμό “GORGOPOTAMOS”, έως λεπτόκοκκο, στους πεδινούς σταθμούς. Ανωμαλία στο γενικό πρότυπο αποτέλεσαν ο σταθμός “SPERCHIOS_DW” με το μη αναμενόμενο σχετικά υψηλό ποσοστό χονδρόκοκκου υλικού σε σχέση με τον πεδινό σταθμό “LAMIA” που βρίσκεται σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Μικρό μέρος των αντιδιαβρωτικών έργων είχαν καταστραφεί στο κατάντη τμήμα και τροφοδοτούσε τον σταθμό δειγματοληψία ς με ογκόλιθους. Επίσης, προβληματική είναι η κατάσταση και στους πεδινούς σταθμούς (“ASO_SPER” και “RODITSA”) με το ασυνήθιστα υψηλό ποσοστό ιλύος στον πυθμένα. Η ιλύς προέρχεται από τις αγροτικές χρήσεις γης και την έλλειψη παραποτάμιας ζώνης, και τη χαρτοβιομηχανία.

Το στρώμα γκρίζας λάσπης από τη χαρτοβιομηχανία επικάθονταν στο φυσικό υπόστρωμα της κοίτης στο κανάλι του Ασωπού Σπερχειού. Στο τμήμα κοντά στις εκβολές το υπόστρωμα αποτελείται, επίσης, σε μεγάλο ποσοστό από ιλύ (“RODITSA”). Η ιλύς φράζει τα διάκενα του υποστρώματος και διακόπτει την επικοινωνία της επιφανειακής με την υπόγεια ροή. Η ιλύς είναι αποτέλεσμα των αυξημένων ποσοτήτων αιωρούμενων στερεών σωματιδίων που δέχεται ο ποταμός, κυρίως σε περιόδους έντονων ή παρατεταμένων βροχοπτώσεων. Τα αιωρούμενα στερεά σωματίδια υποβαθμίζουν την ποιότητα του νερού καθώς συσσωματώνονται πάνω τους διάφοροι υδρόφοβοι και μη ρύποι. Επίσης, όταν επικάθονται στα βράγχια των οργανισμών που διαβιούν στο νερό, τους προκαλούν ασφυξία. Η ανυπαρξία παρόχθιας ζώνης στο κατώτερο τμήμα του Σπερχειού, μια κυρίως αγροτική περιοχή που κατά τα τελευταία χρόνια εδράζει και μεγάλα κατασκευαστικά έργα (νέος ΠΑΘΕ), έχει ως συνέπεια σε κάθε δυνατή βροχόπτωση το γυμνό έδαφος, παρακείμενο στις όχθες, να καταλήγει στο νερό. Η βλάστηση σε φαρδιές παρόχθιες ζώνες, εκτός των ευεργετικών αποτελεσμάτων που μπορεί να έχει στην ποιότητα του νερού, λόγω της απορρόφησης των θρεπτικών, περιορίζει και την είσοδο του χώματος στο νερό με τη μορφή των αιωρούμενων στερεών σωματιδίων. Το μεγάλο πλάτος των παρόχθιων δασωμένων ζωνών συνήθως έρχεται σε σύγκρουση με την διάθεση προς αγροτική ή άλλη εκμετάλλευση της παραποτάμιας ζώνης.

Παράμετροι για την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας
Η πενταβάθμια κλίμακα ταξινόμησης των ποταμών.


Στην οικολογική ποιότητα προϋπόθεση για τη χρήση των βιολογικών παραμέτρων στην εκτίμηση της ποιότητας είναι να υπάρχει δείκτης που να καταλήγει σε πενταβάθμια κλίμακα ποιότητας. Στις φυσικοχημικές παραμέτρους αν δεν υπάρχει δείκτης (πενταβάθμιας κλίμακας) τότε χρησιμοποιούνται τα όρια της νομοθεσίας. Βασική αρχή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ είναι πως η τελική εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας αφορά στην παράμετρο που έδειξε τη χειρότερη ποιότητα. Στη περίπτωση των θεσπισμένων ορίων για τις φυσικοχημικές παράμετρους (συμπεριλαμβανομένων των θρεπτικών) ισχύει πως αν τουλάχιστον μια παράμετρος αποτυγχάνει στα επιτρεπτά όρια τότε η οικολογική ποιότητα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ανώτερη από μέτρια. Κάτι που σημαίνει πως η αρμόδια διαχειριστική αρχή θα πρέπει να ξοδέψει πόρους σε περισσότερο ενδελεχή παρακολούθηση και σε διαχειριστικά μέτρα , προκειμένου να επιτευχθεί η τουλάχιστον καλή ποιότητα μέχρι το 2015.

20 Νοε 2008

Σκουπίδια στον Σπερχειό

Όσα και να πούμε, όσα και να γράψουμε, μάλλον φαίνεται πως χτυπάμε στου κουφού την πόρτα. Η κατάσταση στον Σπερχειό χειροτερεύει. Δείτε μερικές φωτογραφίες σημερινές από τα σκουπίδια στη γέφυρα του Φραντζή.
Αλήθεια ποιος θα μας πει γιατί σ' αυτή την έκταση επιτρέπουν τη ρίψη μπάζων δίπλα στο ποτάμι και καταστρέφοντας την παραποτάμια βλάστηση; Τίνος ιδέα είναι; Εκτός και αν διεκδικείται από κάποιον ιδιώτη... Περιττό να πούμε ότι η περιοχή ανήκει γεωγραφικά στο δήμο Λαμίας...

17 Οκτ 2008

Η απάντηση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για τον έλεγχο της ρύπανσης του Σπερχειού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β"
Ταχ Δ/νση : Λ. Κηφισίας 1-3,
Ταχ Κώδικας : 11523 - Αθήνα
Πληροφορίες : Ο. Καλμπούρου
Αρ. Τηλεφώνου : 2108701874
Αρ. Τηλεομοιοτ: 2108701883
Ηλεκτ. Δ/νση : ο.kalbourou@eyep.minenv.gr

Χρόνος Διατήρησης
Βαθμός Ασφάλειας

Αθήνα, :19/09/2008
Αριθ. Πρωτ. : 11459

ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑϊΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 1, ΤΚ 35100, ΛΑΜΙΑ


Σχετικά: 1) Την αίτηση της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ «ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ» (Α.Π.ΕΥΕΠ/ΤΝΕ 11459/04-08-2008).
2) Την με Α.Π. OIK. 10953/12-06-2008 Εισήγηση για την Επιβολή Προστίμου στην Βιομηχανία «ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ»

Σε απάντηση του (1) σχετικού αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι, η ΕΥΕΠ έχει διενεργήσει έλεγχο στην βιομηχανία «ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ» η οποία είναι εγκαταστημένη και λειτουργεί στο Κοινοτικό Διαμέρισμα Δαμάστας, πλησίον του χειμάρρου «Βουτανιά» παραπόταμο του Σπερχειού ποταμού.
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το (2) σχετικό, στο οποίο αναφέρονται τα αποτελέσματα του ελέγχου της ΕΥΕΠ.

Σημειώνεται ότι, ο φάκελος με τα στοιχεία της ανωτέρω υπόθεσης έχει στον οικείο Εισαγγελέα Πρωτοδικών και στις αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές απ' όπου μπορείτε να αναζητήσετε κάθε πρόσθετη πληροφορία.


Η ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ/ΤΝΕ

Γ. ΚΟΤΙΝΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
το (2) σχετικό σε φωτοαντίγραφο
Εσωτ. Διανομή:
- Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Ν. Ελλάδος
- Αρχείο Τμήματος Β' (Φ Β.1.23)
- Ό. Καλμπούρου

20 Ιουλ 2008

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗ ΠΑΝΙΔΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ


«ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗ ΠΑΝΙΔΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
στην Διημερίδα NATURA ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ - ΜΑΛΙΑΚΟΥ '04

(Υπεύθυνος συνεργάτης της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας για την περιοχή του Σπερχειού Μαλιακού )

Μια σημαντική περιοχή με πλούσιο φυσικό περιβάλλον και αρκετούς οικοτόπους, θα ήταν αδύνατον να μην έχει και πλούσια ορνιθοπανίδα. Πουλιά απειλούμενα, σπάνια, κινδυνεύοντα, αλλά και συνηθισμένα ή πολύ κοινά έχουν παρατηρηθεί στην ευρύτερη περιοχή, σε σύνολο 260 ειδών περίπου, δηλαδή το 62% των ειδών που έχουν παρατηρηθεί
μέχρι τώρα στην Ελλάδα. Ο αριθμός αυτός δείχνει, σε σύγκριση με τα είδη και τους πληθυσμούς αυτών, πως η περιοχή αποτελεί σημαντικό βιότοπο και η φυσικότητά της και η υγεία του περιβάλλοντος βρίσκονται σε κάπως καλά επίπεδα, μιας και τα πουλιά χαρακτηρίζονται ως δείκτες υγείας του περιβάλλοντος.

Δυστυχώς όμως με τον καιρό τα πράγματα γίνονται όλο και πιο σοβαρά και οι αριθμοί αυτοί έχουν πτωτικές τάσεις, δείχνοντας την αργή και σταθερή αλλοίωση της περιοχής. Οι πλούσιοι βιότοποι προσφέρουν στα πουλιά κατάλληλους χώρους φωλιάσματος, κι έτσι από τα 260 είδη τα 100 αναπαράγονται, τα υπόλοιπα είτε περνούν από την περιοχή κατά την μετανάστευση, είτε ξεχειμωνιάζουν, είτε είναι επισκέπτες από τα γειτονικά βουνά, είτε είναι τυχαία ή σπάνια. Τα 85 είδη περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της Οδηγίας της ΕΟΚ 79/409. “περί της διατήρησης αγρίων πτηνών”, όπου προστατεύονται, ενώ αρκετά άλλα βρίσκονται σε κατηγορίες 5ΡΕΟ, όπου αφορούν είδη πτηνών για τα οποία είναι αναγκαία τα μέτρα διατήρησης στην Ευρώπη. Επίσης από την περιοχή έχουν εκλείψει ορισμένα είδη, όπου μέχρι τα τέλη του ‘70 ήταν κοινά. Χαρακτηριστικό είδος, το Όρνιο, το οποίο ήταν διαδεδομένο στην κοιλάδα Σπερχειού και έχει να παρατηρηθεί μερικά χρόνια. Άλλα εκλιπόντα είναι ο Αγριόγαλος, ο Μαυρόγυπας, ο Ψαλιδιάρης και οι Καμπίσιες ΙΙέρδικες.

Η περιοχή κοιλάδα- δέλτα Σπερχειού καί Μαλιακός κόλπος αποτελεί ΙΣΑ., δηλαδή Σημαντική περιοχή για τα πουλιά στην Ευρώπη και μέχρι πρόσφατα ως Ι.Β.Α. χαρακτηριζόταν μ6νο το δέλτα Σπερχειού, το οποίο αποτελεί και προτεινόμενο τόπο
κοινοτικού ενδιαφέροντος. Η ευρύτερη αυτή Περιοχή αποτελείται από 3 σημαντικούς βιότοπους, οι οποίοι λειτουργούν και σαν διαφορετικά οικοσυστήματα με κάποια
αλληλεξάρτηση μεταξύ τους, αυτοί είναι η Κοιλάδα Σπερχειού, το Δέλτα Σπερχειού και ο Μαλιακός κόλπος. Είδη πτηνών μεγάλου εθνικού ενδιαφέροντος για τα οποία η περιοχή έχει μεγάλη σημασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο είναι η Λαγγόνα, ο Στικταετός και το Σπιτοκιρκίνεζο, ενώ τα είδη που έχουν κάνει την περιοχή να ενταχθεί στις Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά στην Ελλάδα και Ευρώπη και στις Ζώνες Ειδικής
Προστασίας είναι η Βαλτόπαπια, η Αβοκέτα, η Λεπτομύτα, ο Λεπτόραμφος γλάρος και το Νανογλάρονο.

ΚΟΙΛΑΔΑ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ
Μια μεγάλη περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα στα όρη Οίτη, Όθρυς και Τυμφρηστός. Το μεγαλύτερο τμήμα της καλύπτεται από καλλιέργειες, πρόποδες βουνών, την κοίτη του
Σπερχειού, ενώ ένα μικρότερο από ρέματα, λόφους, παραποτάμια δάση και χωριά και ένα ελάχιστο από έλη γλυκού νερού και υγρολίβαδα. Λόγω της ευφορίας του εδάφους, έχει
αναπτυχθεί ιδιαίτερα στην περιοχή η γεωργία με αποτέλεσμα να υπάρχει ποικιλία καλλιεργειών, πυκνής και όχι μόνο βλάστησης. Αυτό έχει κάνει την κοιλάδα του Σπερχειού σε συνδυασμό και με άλλους οικοτόπους (π.χ. ρέματα, δάση, λόφοι) να έχει
ιδιαίτερη σημασία για την επιβίωση άνω των 117 ειδών, κυρίως αγροτικών. Το μεγαλύτερο ποσοστό, χρησιμοποιούν τις καλλιέργειες (π.χ. βαμβάκι, σιτάρι, ελαιώνες, ακτινίδια, κλπ.).

Τέτοια είδη είναι οι κεφαλάδες, οι τσιροβάκοι, οι γαλιάντρες, οι αμπελουργοί και δεκάδες άλλα. Σε άλλους τύπους ενδιαιτημάτων στις καλλιεργούμενες εκτάσεις όπως
αρδευτικά κανάλια, φυτοφράκτες, αγραναπαύσεις, κ.α., απαντούν πελαργοί, δρυοκολάπτες, αρπακτικά, κορακοειδή και πολλά άλλα στρουθιόμορφα. Οι κίνδυνοι για τα είδη αυτά είναι αρκετοί, για το λόγο ότι η γεωργία εξελίσσεται με γρήγορους
ρυθμούς και το αγροτικό τοπίο αλλοιώνεται. Οι φωλιές των
εδαφόβιων πουλιών καταστρέφονται από τα γεωργικά
μηχανήματα, τα εντομοφάγα δεν βρίσκουν τροφή από την
εντατική χρήση εντομοκτόνων και αρκετά άλλα δεν βρίσκουν
καταφύγιο από την μείωση αγραναπαύσεων και την αποψίλωση
φυτοφρακτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μείωσης στην
περιοχή είναι το σπιτοκιρκίνεζο όπου μέχρι τα τέλη του ‘70
φώλιαζε σε όλη την περιοχή σε αρκετά ικανοποιητικούς
αριθμούς εκατοντάδων ατόμων, σήμερα έχουν απομείνει στην
περιοχή λιγότερα από 10 ζευγάρια και το είδος παγκοσμίως
απειλείται. Ο αγριόγαλος επίσης φώλιαζε κι αυτός στην περιοχή
στο παρελθόν, σήμερα όχι απλώς έχει μειωθεί, αλλά
συγκαταλέγεται στα εκλιπόντα της περιοχής, αλλά και της
Ελλάδας.
Ένας άλλος πολύ σημαντικός οικότοπος στην κοιλάδα
είναι η κοίτη του Σπερχειού, που σχηματίζονται λόγω της
ορμητικότητας του ποταμού συσσωρεύσεις κροκάλων, αμμώδης
αποθέσεις και νησίδες και χαρακτηρίζουν την κοίτη. Επίσης
μικρά έλη, λιμνάζοντα νερά και πλημμυρισμένες εκτάσεις,
παρόχθια βλάστηση και παραποτάμια δάση και διαβρωμένες
χωμάτινες πλαγιές, σημαντικές για το φώλιασμα του
μελισσοφάγου και του οχθοχελίδονου, βρίσκονται σε αρκετά
τμήματα της κοίτης. Τα παραποτάμια δάση του Σπερχειού, μια
ιδιαιτερότητα της περιοχής, είναι από τα τελευταία που έχουν
απομείνει στην Ελλάδα, κινδυνεύουν όμως να χαθούν. Ήδη
μεγάλα τμήματα είχαν καταστραφεί κατά τις προηγούμενες
δεκαετίες. Τα δέντρα που τα αποτελούν είναι κυρίως το πλατάνι, η ιτιά, οι λεύκες και το κλήθρο. Επίσης αρμυρίκια, αναρριχώμενα φυτά, διάφοροι θάμνοι και αρκετά
αγριολούλουδα συνθέτουν το εσωτερικό των δασών. Μέσα τους
βρίσκουν καταφύγιο περίπου αρκετά είδη πουλιών, όπου
φωλιάζουν, τρέφονται ή πηγαίνουν μόνο για κούρνιασμα. Εδώ
σημαντική είναι η παρουσία και φωλεοποίηση νυκτόβιων και
ημερόβιων αρπακτικών και δρυοκολαπτών. Οι ερωδιοί έχουν
βρεθεί να στήνουν τις φωλιές τους σε ορισμένα σημεία των
παραποτάμιων δασών. Τα στρουθιόμορφα βρίσκονται σε
καλούς πληθυσμούς και τα περισσότερα φωλιάζουν, όπως η
σακουλοπαπαδίτσα, το αηδόνι, η κουρούνα, η κάργια, ο
συκοφάγος, η λευκοσουσουράδα, κ.α. Μέσα στα δάση αυτά
γίνεται βόσκηση, ρίψη μπαζών και σκουπιδιών, κοπή δέντρων,
ενώ σε μερικά έχει σημειωθεί φωτιά.
Στις συσσωρεύσεις κροκάλων και τις αμμώδεις
αποθέσεις τώρα, βρίσκουν τροφή αρκετά παρυδάτια, ερωδιοί
και σουσουράδες. Στις νησίδες με κρόκαλα φωλιάζει το μικρό
παρυδάτιο ποταμοσφυριχτής, όπου στήνει η φωλιά του ανάμεσα
στις πέτρες και την χαμηλή βλάστηση, οι εντατικές
χαλικοληψίες και αμμοληψίες όμως αποτελούν την κύρια
απειλή για το είδος.

Τα λοιπά ενδιαιτήματα, δηλαδή, τα μικρά έλη, τα
λιμνάζοντα. νερά και οι πλημμυρισμένες εκτάσεις
χρησιμοποιούνται κυρίως για τροφοληψία ερωδιών, πελαργών,
παπιών, νερόκοτων και διαφόρων άλλων.
Όσο αφορά τα ρέματα που τροφοδοτούν τον Σπερχειό,
αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στα μόνιμης ροής και στα
εποχιακής ροής. Στα πρώτα βρίσκουν καταφύγιο στην πλούσια
βλάστηση πάρα πολλά μικροπούλια, όπως αηδόνια, τσιροβάκοι,
ψευταηδόνια, κ.λπ., αλλά και μεγαλύτερα όπως μπεκάτσες,
ερωδιοί, γερακίνες. Υπάρχουν ορισμένα ρέματα που
καλύπτονται από καλαμιές και έχουν ιδιαίτερή σημασία για την
τσιχλοποταμίδα, διότι το είδος ζει αποκλειστικά σε καλαμιώνες.
Το κάψιμο και το κόψιμο των καλαμιώνων, ο καθαρισμός των ρεμάτων, οι εκβαθύνσεις και οι ευθυγραμμίσεις αυτών απειλούν αρκετά από τα μικροπούλια. Στα ρέματα εποχιακής ροής όπου, η βλάστηση δεν είναι τόσο πλούσια, επικρατούν ορισμένα είδη
φυτών και καλύπτονται κυρίως από κρόκαλα, όπως είναι ο
Ξηριάς Λαμίας, η Βίστριζα, ο Ξηριάς Υπάτης, κ.α. Τα πουλιά
εκεί περιορίζονται σε ορισμένα είδη, όπως κουρούνες,
βραχοκιρκίνεζα, οινάνθες, γερακίνες και καρβουνιάρηδες.
Οι ρεματιές αυτές πηγάζουν κυρίως από το όρος Οίτη
και Όθρυς, όπου και οι πρόποδες των βουνών αυτών αποτελούν
τμήμα της κοιλάδας του Σπερχειού, καλύπτονται κυρίως από
μακία βλάστηση, ελαιώνες, μικρά λιβάδια και δεντροστοιχίες.
Στην βλάστηση αυτή ζουν πουλιά όπως είναι ο πετροκότσυφας,
οι τσιροβάκοι, οι κίσσες, ο κούκος, οι μπεκάτσες, ο φιδαετός
και τα τρυγόνια. Στους πρόποδες της Οίτης κυρίως,
συναντώνται σπηλιές, μικρά φαράγγια και χαράδρες. Εκεί
φωλιάζουν αρπακτικά όπως μπούφοι. και πετρίτες,
βραχοχελίδονα, βραχοτσοπανάκοι, βουνοσταχτάρες και
πέρδικες, ενώ περαστικός μπορεί να είναι κανένας χρυσαετός.
Σε ορισμένα σημεία υπάρχουν και συστάδες δέντρων,
σημαντικές για δρυοκολάπτες κυρίως και αρπακτικά.
Στην κοιλάδα επίσης υπάρχουν και μερικοί λόφοι, οι
οποίοι καλύπτονται από καλλιέργειες, θάμνους, φρύγανα και
μικρές συστάδες δέντρων. Οι λόφοι έχουν ιδιαίτερη σημασία,
όπως και οι πρόποδες των βουνών, για πολλά είδη αρπακτικών
και διαφόρων άλλων πτηνών.
Ένα πάρα πολύ μικρό μέρος της κοιλάδας
καταλαμβάνουν τα έλη γλυκού νερού και τα υγρολίβαδα, Παρά
όμως την ελάχιστη έκτασή τους, είναι ιδιαίτερα σημαντικά,
τόσο για την μοναδικότητα των ειδών, όσο και για την
τροφοληψία αρκετών άλλων, Στις μόνιμες κατακλυζόμενες
περιοχές σχηματίζονται φυτοκοινωνίες με καλάμια, βούρλα,
ιππουρίδες και άλλα υγρόφιλα φυτά, κι’ αυτό αποτελεί
κατάλληλο χώρο για νερόκοτες, φαλαρίδες, τσικνιάδες και
ποταμίδες. Στα πιο ανοιχτά μέρη, όπως είναι τα υγρολίβαδα, αναζητούν την τροφή τους ερωδιοί, παρυδάτια, χήνες, πελαργοί, και αρκετά εντομοφάγα, όπως χελιδόνια, σταχτάρες, κ.λπ. Κατά καιρούς έχουν παραηρηθεί αρπακτικά και σπάνια υδρόβια.
Στα χωριά της περιοχής επίσης βρίσκουν καταφύγιο
αρκετά πουλιά, ιδίως κατά τον χειμώνα στους κήπους και στις
αυλές, αλλά και την άνοιξη όταν φωλιάζουν σε προεξοχές
κτιρίων και κάτω από τα κεραμίδια αρκετών σπιτιών.

ΟΙ ΠΕΛΑΡΓΟΙ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ευρύτερη περιοχή
όσον αφορά τους πελαργούς. Περίπου 65 ζευγάρια έρχονται
κάθε άνοιξη στις φωλιές τους σε πάνω από 30 χωριά. Οι φωλιές
τους είναι χτισμένες πάνω σε εκκλησίες, σε κολώνες της Δ.Ε.Η.,
και ορισμένες σε δέντρα Τα περισσότερα ζευγάρια, πάνω από
23, βρίσκονται στην Ανθήλη και στην Αγία Παρασκευή-
Μεγάλη Βρύση, όπου βρίσκονται κοντά στο δέλτα Σπερχειού.
Στην κοιλάδα Σπερχειού βρίσκονται περίπου 35 ζεύγη. Ο
πληθυσμός αυτός αποτελεί την τελευταία σημαντική
συγκέντρωση πελαργού στη Στερεά Ελλάδα.

ΔΕΛΤΑ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ
Το δέλτα Σπερχειού είναι από τους σημαντικότερους
υγρότοπους εκτός βορείου Ελλάδας. Μετά από 80 χλμ. περίπου
πορείας, ο Σπερχειός εκβάλει στον Μαλιακό κόλπο
σχηματίζοντας κατακλυζόμενες εκτάσεις, εκτεταμένα
λασποτόπια, αλίπεδα, καλαμιώνες και νησίδες, ιδιαίτερης
σημασίας για πάρα πολλά πουλιά. Τα αλίπεδα ή αλμυρόβαλτοι
και οι νησίδες συγκροτούνται κυρίως από αλόφυτα και εκεί
φωλιάζουν τα γλαρόνια και τα διάφορα χαραδριόμορφα. Στα
παλιρροιακά λασποτόπια και στις κατακλυζόμενες εκτάσεις
συγκεντρώνονται χιλιάδες υδρόβια πτηνά για να τραφούν. Το
χειμώνα τις περιοχές αυτές χρησιμοποιούν πάνω από 10000 πάπιες, 6000 παρυδάτια (με σημαντικότερη συγκέντρωση της αβοκέτας, πάνω από 1300 και με max 3500, η
μεγαλύτερη συγκέντρωση στην Ελλάδα), εκατοντάδες γλάροι,
κ.α. Επίσης φλαμίγκος, σκίουροι, ασβοί, λύκοι και πολλά άλλα
είδη βρίσκουν καταφύγιο στα παραποτάμια δάση, στις ρεματιές,
στους θαμνοτόπους, στις καλλιέργειες και αλλού, ενώ στα νερά
του Μαλιακού κολυμπούν αρκετά δελφίνια.

Μεγάλη ποικιλία εμφανίζουν εδώ και τα ερπετά με τα
αμφίβια, συνολικά πάνω από 35 είδη ζουν σε όλους τους τύπους
ενδιαιτημάτων της περιοχής, όπως θαμνώνες,
ερωδιοί, αρπακτικά (όπως ο στικταετός και σι κίρκοι) και
αρκετά μικροπούλια παρατηρούνται σε αυτές τις περιοχές, αλλά
και στους καλαμιώνες και στην παρόχθια βλάστηση. Η
καλλιέργεια ρυζιού που γίνετε εκεί είναι πολύ σημαντική για
πάρα πολλά πουλιά, σε όλη η διάρκεια του έτους. Στην
μετανάστευση η περιοχή είναι σημαντική για τα αρπακτικά
(ιδίως για τους κίρκους), τα χαραδριόμορφα και τους ερωδιούς.
Αν και Περιοχή ειδικής προστασίας, Νatura, και Ι.Β.Α., η
λαθροθηρία, οι αεροψεκασμοί με χημικά, η λαθραλιεία, το
κάψιμο καλαμιώνων, η απόρριψη λυμάτων, οι αποξηράνσεις για
επέκταση χωραφιών, κα, απειλούν τα πουλιά και μαζί την
ισορροπία όλου του οικοσυστήματος. Η ορνιθοπανίδα του δέλτα
γενικά. περιλαμβάνει αρκετά σπάνια είδη που προστατεύονται
από διάφορες συμβάσεις, ενώ παρουσιάζει και ως σύνολο μια
σύνθεση ειδών η οποία είναι σπάνια στην Ανατολική Ελλάδα
και ως προς τα είδη των παλιρροιακών περιοχών. Σπάνιες είναι
επίσης και για όλη την χώρα οι εκτάσεις τέτοιου είδους. Η
ύπαρξη επίσης πληθυσμών κάποιων ειδών σε σχετική
απομόνωση αποτελεί ιδιαίτερο στοιχείο ενδιαφέροντος. Τέλος,
η μοναδικότητα της περιοχής και η φυσικότητα του
οικοσυστήματος είναι σημαντικά σε τοπικό και εθνικό επίπεδο,
ενώ η σπανιότητα ειδών, η αντιπροσωπευτικότητα άγριας
ορνιθοπανίδας, τα επίπεδα πληθυσμών πανίδας, η ποικιλία
οικοτόπων και το επιστημονικό ενδιαφέρον έχουν σημασία όχι μόνο σε τοπικό και εθνικό, αλλά και σε κοινοτικό επίπεδο. Το δέλτα επίσης έχει προταθεί να συμπεριληφθεί στους υγροτόπους με διεθνή σημασία, σύμφωνα με την συνθήκη Ramsar.

ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Κλειστός και σχετικά ρηχός κόλπος που πλαισιώνεται σε
μεγάλο μέρος από παράκτιους υγρότοπους. Στο νότιο και δυτικό
τμήμα και σε απόσταση 0,5-2,5 χλμ. από την ακτή, το βάθος δεν
ξεπερνά τα 3 μέτρα. Αυτό σε συνδυασμό με τα δεκάδες ρέματα
που απορρέουν από τα γύρω βουνά, μεταφέροντας αρκετή
λάσπη, δημιούργησαν ένα εκτενές παράκτιο οικοσύστημα. Οι
σημαντικότεροι παράκτιοι υγρότοποι του Μαλιακού είναι το
δέλτα Σπερχειού, η εκβολή Πλατανιά, η λ/θ Βρωμολίμνης, το
έλος Σκάρφειας, η εκβολή του Βελλιά και η εκβολή
Αλμυροποτάμου. Η βλάστηση στους υγροτόπους αποτελείται
κυρίως από βούρλα, αλόφυτα, καλάμια, αρμυρίκια, κ.α και σε
κάποια σημεία αναπτύσσεται υδροχαρής δενδρώδης βλάστηση
υπό μορφή συστάδας. Οι ακτές είναι κυρίως αμμώδεις. Τα
πουλιά που απαντούν στον Μαλιακό είναι κυρίως διάφορα είδη
γλάρων και γλαρονιών, κύκνοι, βουτηχτάρια που κολυμπούν
πολύ κοντά στις ακτές, ερωδιοί και άλλα παρυδάτια. Οι αρκετοί
λόφοι και τα μεγάλα παράκτια τμήματα που βρίσκονται στις
ακτές και καλύπτονται από μακία βλάσηση, μεγάλους ελαιώνες,
κ.λπ, φιλοξενούν πλήθος από στρουθιόμορφα και αρπακτικά.
Κυριότεροι κίνδυνοι στο οικοσύστημα του Μαλιακού είναι τα
λύματα, η οικιστική ανάπτυξη, τα σκουπίδια και τα μπαζώματα.
Λοιπή πανίδα κοιλάδας- δέλτα Σπερχειού και Μαλιακού
κόλπου.

Η ευρύτερη περιοχή έχει μια μεγάλη ποικιλία
θηλαστικών, όπου συνολικά έχουν καταγραφεί πάνω από 35
είδη. Η πιο σημαντική είναι η παρουσία της Βίδρας, που γίνεται όλο και πιο σπάνια. Επίσης πολλά είδη νυχτερίδων, εντομοφάγων, λαγοί, αγριόγατοι, σκίουροι, ασβοί, λύκοι και πολλά άλλα είδη βρίσκουν καταφύγιο στα παραποτάμια δάση,
στις ρεματιές, στους θαμνοτόπους, στις καλλιέργειες και αλλού,
ενώ στα νερά του Μαλιακού κολυμπούν αρκετά δελφίνια.
Μεγάλη ποικιλία εμφανίζουν εδώ και τα ερπετά με τα
αμφίβια, συνολικά πάνω από 35 είδη ζουν σε όλους τους
τύπους ενδιαιτημάτων της περιοχής, όπως θαμνώνες,
καλλιέργειες, παραποτάμια δάση, κ.λπ. ΙΙρασινόσαυρες,
λαφίτες, χελώνες (ξηράς και γλυκού νερού), βάτραχοι και
φρύνοι είναι μερικά από αυτά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιχθυσπανίδα του
Σπερχειού, με κυριότερα τα κυπρινοειδή (1 ενδημικό υποείδος)
και κάποιων πηγών στις οποίες ζει το ενδημικό είδος της
περιοχής, Ελληνοπυγόστεος. Στον Μαλιακό ζουν κι’ εκεί
αρκετά είδη) όπως γλώσσες, κέφαλοι, τσιπούρες, λαβράκια,
κ.λπ. Η λαθραλιεία όμως και η καταστροφή ενδιαιτημάτων
απειλούν ορισμένα είδη.

Τέλος, όσο αφορά τα ασπόνδυλα που ζουν εδώ,
εκατοντάδες είδη έχουν βρεθεί, όπως πάρα πολλά είδη
λεπιδοπτέρων, κολεόπτερων, ορθόπτερων, ετερόπτερων, κ.α.
Ακόμη έχουν βρεθεί πολλά είδη αραχνών και κάποιοι σκορπιοί.
Τέλος, αρκετά οστρακοειδή, καρκινοειδή, κεφαλόποδα,
σκώληκες, τριχόζωα και πολλά άλλα ζουν στο όλο οικοσύστημα
Σπερχειού- Μαλιακού.

* Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι η μόνη Μη
Κυβερνητική, Μη Κερδοσκοπική οργάνωση στην Ελλάδα που
έχει σαν κύριο στόχο της, την προστασία των άγριων πουλιών
και των βιοτόπων τους. Ιδρύθηκε το 1982 και έκτοτε έχει
επιδείξει ένα ιδιαίτερα αξιόλογο έργο για το οποίο βραβεύτηκε
το 1993 από την Ακαδημία Αθηνών. Η ΕΟΕ είναι επίσημος
έταιρος του Birdlife International (Παγκόσμια Ένωση
Ορνιθολογικών Οργανώσεων) στην Ελλάδα.

15 Ιουλ 2008

ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ: μια ανεκτίμητη πηγή πλούτου και ένα σπάνιο οικοσύστημα

Αρκετή συζήτηση γίνεται για τα ποτάμια οικοσυστήματα της χώρας μας, για την διαχείριση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, για την εφαρμογή των νόμων και των ευρωπαϊκών οδηγιών για τα νερά. Η συζήτηση φέρνει στην επιφάνεια μια σειρά από περιβαλλοντικά «εγκλήματα» σε ό,τι αφορά τα ποτάμια, τους χείμαρρους, τις εκβολές. Είναι η αλόγιστη ρύπανση, οι εκτροπές και οι ευθυγραμμίσεις της κοίτης τους, οι καταστροφές των παραποτάμιων δασών, η καταστρατήγηση κάθε έννοιας προστασίας, το παράνομο κυνήγι. Είναι ο Ασωπός, είναι ο Αλιάκμονας, ο Έβρος, ο Αξιός, ο Πηνειός, ο Αχελώος

Είναι για μας ο Σπερχειός. Ο Σπερχειός, μια ανεκτίμητη πηγή πλούτου και ένα σπάνιο οικοσύστημα. Έδαφος, νερά, πηγές, δροσερή αύρα, παραποτάμιο δάσος, το δέλτα και οι εκβολές, πλούσια πτηνοπανίδα, υδρόβια διάφορα, ερπετά, ψάρια, ένα οικοσύστημα που οφείλουμε να το προστατέψουμε σαν κόρη οφθαλμού. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που θα μπορούσε κανείς να επισημάνει στα πλαίσια μιας προσέγγισης του όλου θέματος του ποταμού

H ΡΥΠΑΝΣΗ
Το ποτάμι σήμερα είναι ο φυσικός αποδέκτης όλων των λυμάτων της περιοχής της λεκάνης του. Υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων, εργοστασίων και βιοτεχνιών, στάβλων και άλλων κτηνοτροφικών μονάδων αλλά και αστικά λύματα των παραποτάμιων χωριών οδηγούνται ανεξέλεγκτα στην κοίτη. Οι παράνομες χωματερές κατά μήκος του ποταμού αλλά και τα φυτοφάρμακα και οι συσκευασίες τους, συμπληρώνουν τις εστίες της ρύπανσης. Στις εκβολές του το νερό γίνεται μαύρο. Η εικόνα των νεκρών ψαριών είναι συνηθισμένη. Αιτία; Η έλλειψη οξυγόνου ως αποτέλεσμα της έντονης ρύπανσης των νερών. Οι ψαράδες που χρόνια ψαρεύουν κοντά στις εκβολές του, σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Το ίδιο και οι αγρότες της Ανθήλης. Τους καλοκαιρινούς μήνες το νερό είναι ένας βούρκος, ιδιαίτερα στο τμήμα μετά τη Δαμάστα. Μ’ αυτό οι αγρότες ποτίζουν τα χωράφια τους. Είναι οκτώ χιλιάδες στρέμματα περίπου από το Μοσχοχώρι και κάτω, από τα οποία τέσσερις χιλιάδες στρέμματα κάτω από την Αλαμάνα, τα περισσότερα ορυζώνες.

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΠΛΗΜΜΥΡΟΓΕΝΝΕΣΗ

Πολλές είναι οι απειλές των παραποτάμιων περιοχών από τις κατά καιρούς πλημμύρες του Σπερχειού. Δεν ξεχνιέται εύκολα η πλημμύρα, που πριν μερικά χρόνια «πήρε» όλες τις γέφυρες. Συζητήσεις και μελέτες έχουν γίνει. Δυστυχώς δεν βγήκαν ιδιαίτερα συμπεράσματα, που θα οδηγούσαν σε λύση. Η φύση δεν συγκρατείται εύκολα, πόσο μάλλον όταν την βιάζεις, όπως παράδειγμα τα τελευταία Μεγάλα Έργα στην περιοχή του κάμπου και ιδιαίτερα αυτά της νέας χάραξης της γραμμής του ΟΣΕ με τις επεμβάσεις στην κοίτη του ποταμού. Οι επιστήμονες δασολόγοι τονίζουν με έμφαση ότι απαιτούνται έργα ορεινής υδρονομίας, μικρά φράγματα - αναβαθμοί και μικροί ταμιευτήρες νερού στα ψηλά για τη συγκράτηση των νερών και των φερτών και έργα για την προστασία των δασών στα πλευρά των χειμάρρων, έτσι ώστε να μειωθεί η δυναμική του νερού. Αλλιώς θα μιλάμε για σισύφεια αντιπλημμυρικά έργα, όπως αποδεικνύεται κάθε χρόνο, γιατί η κοίτη πάντα θα γεμίζει από φερτά και οι κίνδυνοι της πλημμύρας θα υπάρχουν.

Η φύση είχε προβλέψει και για την εκτόνωση των πλημμυρικών φαινομένων δημιούργησε το παραποτάμιο δάσος, εκατοντάδες μέτρα αριστερά και δεξιά του ποταμού, το οποίο δυστυχώς καταστράφηκε και είναι επόμενο, αυτή την πίεση του νερού να την δέχονται τώρα τα χωράφια, που αντικατέστησαν το δάσος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NATURA 2000

Η περιοχή της λεκάνης του Σπερχειού έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα NATURA 2000 για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Κατά τη γνώμη μας δεν έχει γίνει η κατάλληλη ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής, ώστε όλοι να ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια φάση αναθεώρησης των ορίων του NATURA για να συμπεριλάβει, πιθανόν, τις επεμβάσεις των μεγάλων έργων, που ανέτρεψαν πολλά πράγματα. Είναι ανάγκη να συσταθεί ο φορέας διαχείρισης της Λεκάνης του Σπερχειού, να γίνει η ενημέρωση των κατοίκων και των αγροτών και να προχωρήσει το Προεδρικό Διάταγμα θεσμοθέτησης της λειτουργίας του Προγράμματος

ΧΛΩΡΙΔΑ – ΠΑΝΙΔΑ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Ένα που θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο μελέτης και ανάδειξης, στα πλαίσια των νέων χρήσεων και της νέας αντίληψης για το ποτάμι, είναι η ανάδειξη του παραποτάμιου δάσους και η δυνατότητα επισκεψιμότητάς του. Τα πανέμορφα πλατανοδάση, το πλατανοδάση των Μεξιατών και της Μάκρης με διαδρομές ποδηλάτου και περιπάτου, με χώρους αναψυχής κατά μήκος της όχθης του ποταμού, μπορούν να γίνουν χώροι επισκέψιμοι από όλους. Επίσης επισκέψιμοι από σχολεία και περιβαλλοντικές ομάδες για παρατήρηση της πτηνοπανίδας και του νερού σε συνδυασμό και με την ύπαρξη του Ιππικού Ομίλου. Δυστυχώς όμως αντί γι’ αυτό, οι καταπατήσεις και οι εκχερσώσεις του παραποτάμιου δάσους συνεχίζονται, το παράνομο κυνήγι και η ρύπανση επίσης, με την ανοχή και την αδιαφορία των αρμοδίων υπηρεσιών.

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διανύουμε εποχές ισχνών αγελάδων σε ό,τι αφορά το νερό. Η προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων είναι πρώτιστο καθήκον όλων, και ιδιαίτερα των υπευθύνων φορέων. Στα πλαίσια της Λεκάνης του Σπερχειού θα μπορούσε να λειτουργήσει ένας Φορέας Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Λεκάνης Σπερχειού, με την ευθύνη της καταγραφής και παρακολούθησης όλων των σημείων υδροληψίας (γεωτρήσεις, πηγάδια, φυσικές πηγές), των επιφανειακών νερών και των υγροτόπων της περιοχής και με στόχο την βιώσιμη ήπια διαχείριση και την προστασία των αποθεμάτων. Είναι ανάγκη να αλλάξουμε τον τρόπο διαχείρισης των νερών, να στραφούμε στην εξοικονόμηση και στην οικονομία. Αυτό σημαίνει κυρίως εκσυγχρονισμό στην άρδευση με στροφή στα συστήματα στάγδην, με ευθύνη κυρίως της πολιτείας, αποφυγή των υδατοβόρων καλλιεργειών, αλλά και μικρές υδατοδεξαμενές, ίσως και κατά μήκος του ποταμού, για άρδευση και ενίσχυση του υπόγειου υδροφορέα, αφού πρώτα εξασφαλίσουμε την μη ρύπανση. Να περιορίσουμε τις γεωτρήσεις και να αντιμετωπίσουμε το παράνομο των διανοίξεων. Η στροφή στην οικολογική βιολογική γεωργία, τα προϊόντα ποιότητας, οι μη υδατοβόρες καλλιέργειες σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων άρδευσης και ο περιορισμός των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων, είναι ίσως η προοπτική μιας βιώσιμης διαχείρισης της ευρύτερης περιοχής της Λεκάνης του Σπερχειού.

ΤΟ ΔΕΛΤΑ ΚΑΙ Ο ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ
Το Δέλτα του Σπερχειού είναι μια ξεχωριστή προστατευόμενη περιοχή με ιδιαίτερα οικολογικά χαρακτηριστικά. Το σημαντικότερο στοιχείο της είναι ότι φιλοξενεί πολλά είδη πουλιών, ιδιαίτερα αποδημητικών κατά τη χειμερινή περίοδο. Γι’ αυτό και έχει ενταχθεί σε μια σειρά σημαντικών διεθνών συμβάσεων, οδηγιών και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ανακηρυχθεί ως καταφύγιο άγριας ζωής. Η χώρα μας έχει αναλάβει αυξημένες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις για την προστασία και την ορθολογική διαχείριση των εκβολών του Σπερχειού και του Υγροτόπου του Μαλιακού, για την αποφυγή δραστηριοτήτων και επεμβάσεων, που ενδεχόμενα να έχουν αρνητικές επιπτώσεις Όμως οι εμπειρίες μας λένε το αντίθετο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς σφυρίζουν αδιάφορα μπροστά στην κακοδιαχείριση που υφίσταται η περιοχή. Αντί να είναι περιοχή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και χώρος επισκέψιμος, ιδιαίτερα για τα σχολεία και τους μαθητές, είναι περιοχή παράνομου κυνηγίου και παράνομης αλιείας. Το ανεξέλεγκτο και πολλές φορές παράνομο κυνήγι σε όλο το μήκος της κοιλάδας του Σπερχειού, μέχρι τις εκβολές του, είναι μια μόνιμη γάγγραινα.

Ιούλιος 2008

Στέφανος Σταμέλλος
Μέλος των Οικολόγων Πράσινων

30 Ιουν 2008

Σπερχειός: Επιστολή στον κ νομάρχη από τους Οικολόγους Πράσινους

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Πλούτωνος 1 35100 Λαμία

Λαμία, 1/7/2008

ΠΡΟΣ
Νομάρχη Φθιώτιδας
Κ Α Χειμάρα

Κύριε Νομάρχη,

Πριν λίγες μέρες διαβάσαμε στον τοπικό τύπο την έγγραφη δήλωση του αντινομάρχη, αρμόδιου για τα θέματα περιβάλλοντος, σχετικά με τη ρύπανση του Σπερχειού και τους ελέγχους

Ο κ Ράπτης επισημαίνει ότι η ρύπανση του ποταμού «είναι χρόνιο φαινόμενο» και δέχεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες αδυνατούν να εντοπίσουν την πηγή της ρύπανσης και τον ρυπαντή(!!) ενώ αναφέρει ότι διαπιστώθηκαν παραβάσεις και παραλείψεις, επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικά 50.00 ευρώ και υποβλήθηκαν μηνυτήριες αναφορές προς τον κ Εισαγγελέα.

Αυτά έχουν μια αντίφαση. Λέτε ότι εντοπίστηκαν παραβάσεις και παραλείψεις, άρα εντοπίστηκαν πηγές ρύπανσης και ρυπαντές. Τότε σε ποια άγνωστη αιτία ρύπανσης αναφερόσαστε;

Επειδή δεν μας πείσατε για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων των υπηρεσιών σας, σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε σε ποιες επιχειρήσεις επιβλήθηκαν τα πρόστιμα από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και για ποιες παραβάσεις υποβλήθηκαν μηνυτήριες αναφορές στον κ Εισαγγελέα και πότε. Επίσης, είναι θέμα τάξης για μας να γνωρίζουμε, πότε και με ποιο έγγραφό σας ζητήσατε την άφιξη των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για τον έλεγχο της ρύπανσης του Σπερχειού.

Παρακαλούμε για την έγγραφη απάντησή σας εντός των προθεσμιών που ορίζονται από το σχετικό Νόμο


Με εκτίμηση


ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ


Πληροφορίες: Στέφανος Σταμέλλος τηλ 2231021007 6977261256

27 Ιουν 2008

Σπερχειός: Έχει ο καιρός γυρίσματα...

Είπαμε κι εμείς γιατί αυτή η προσωπική επίθεση, στο τελευταίο νομαρχιακό συμβούλιο, του κ νομάρχη στον εκπρόσωπο των Οικολόγων Πράσινων. Ο κ νομάρχης έδειξε τις "δημοκρατικές" του αδυναμίες αλλά και την πραγματική αιτία. Κάποιοι του "χαλάνε τη μανέστρα" και είναι συνέχεια στριμωγμένος. Τα περιβαλλοντικά θέματα στο νομό τείνουν να πάρουν τις διαστάσεις, που τους αντιστοιχούν. Και αυτό τον ανησυχεί, γιατί δεν είναι εύκολο να ισορροπεί στην κόψη του ξυραφιού, όπως είχε συνηθίσει τόσα χρόνια με το λαϊκισμό του. Υποχρεώνεται από τα πράγματα να πάρει θέση για τον λιθάνθρακα και τη ΛΑΡΚΟ, για τα μεταλλεία στην Οίτη, για την ΑΓΚΡΟΙΝΒΕΣΤ, για τη Μεγάλη Τουριστική Επένδυση στον Έξαρχο, για τα λατομεία στη Λαμία, για τη ρύπανση του Σπερχειού και τόσα άλλα.

Πολλοί είναι αυτοί, όπως και ο κ νομάρχης, που στο μυαλό τους, αλλά και στις δραστηριότητές τους, περιορίζουν το ρόλο της οικολογίας σαν την «αλογόμυγα» της πολιτικής. Πετάει, αγγίζει, ακούγεται, φωλιάζει πολλές φορές στα διάφορα «σκέλη» των κομμάτων αποτελώντας και «συνιστώσα», και ως εκεί "όλα καλά". Όταν είναι να εκφράζεται ως πολιτικός φορέας, δεν την αναγνωρίζουν. Τότε μπαίνει το ερώτημα "ποιός είναι αυτός, ποιον εκπροσωπεί" Είναι όμως έτσι;

Σε ό,τι αφορά τον Σπερχειό και τη ρύπανση των νερών του ποταμού και του Μαλιακού, ψάχνουν να βρουν τρόπο να μπαλώσουν τα αμπάλωτα. Έχουμε ένα χρόνο που, με τις ανακοινώσεις μας και τις φωτογραφίες, τις ερωτήσεις από βουλευτές στη Βουλή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την προβολή του θέματος στα κεντρικά και τα τοπικά ΜΜΕ, τις διαμαρτυρίες προς τα Υπουργεία και τους αρμόδιους φορείς, την επικοινωνία μας με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και τόσα άλλα, αναδείξαμε το μέγεθος του προβλήματος της ρύπανσης των νερών του ποταμού. Εισπράξαμε την αντίδραση, ακόμα και τον χλευασμό από τον ίδιο τον αντινομάρχη τον κ Ράπτη, τον υπεύθυνο περιβάλλοντος, όταν έλεγε σε ραδιόφωνο της πόλης ότι "οι οικολόγοι ελευθερώνουν φίδια και τρώνε τα βατράχια", γι' αυτό δεν έχει βατράχια και ζωή το ποτάμι.

Του επιστρέφουμε με τον ίδιο τρόπο την χλεύη, γιατί έχει ο καιρός γυρίσματα...

Δημοσιεύμουμε παρακάτω το σχόλιο της εφημερίδας ΣΕΝΤΡΑ στο φύλλο της Πέμπτης 26.6.2008

"Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν το σχόλιο του αντινομάρχη αρμόδιο για θέματα περιβάλλοντος κ Χρήστου Ράπτη όταν με γραπτή ανακοίνωσή του που διανεμήθηκε χθες το μεσημέρι διαπιστώνει ότι "η ρύπανση του Σπερχειού είναι χρόνιο φαινόμενο ακόμη και σήμερα, παρά τη λήψη πολλών δειγμάτων νερού, δεν κατέστη εφικτή η ταυτοποίηση της ρύπανσης και του ρυπαντή".

Με απλά λόγια η ίδια η νομαρχιακή υπηρεσία, δηλώνει αδυναμία να κάνει αυτό που πρέπει. Δηλώνει αδυναμία δηλαδή να κάνει έλεγχο και μεταφέρει το πρόβλημα στο απώτερο παρελθόν. Αν τώρα μια τέτοια υπηρεσία όπως η νομαρχία που έχει την ευθύνη δηλώνει τέτοια αδυναμία είναι αυτονόητο ότι κρύβεται πίσω απ' αυτό. Ο λόγος είναι απλός πριν από ένα εξάμηνο περίπου μας έλεγαν ακριβώς τα αντίθετα. Επομένως η έννοια της χρονίζουσας κατάστασης από πότε ξεκινά; Βέβαια δεν πρόκειται να εντοπίσουν ούτε τη ρύπανση, ούτε τον ρυπαντή, με επισκέψεις υπηρεσιακών παραγόντων από τη στιγμή που θα υπαχθεί το πρόβλημα και μετά. Το έχουμε μάθει το παιχνίδι. Έχει αποκαλυφθεί αυτό το κρυφτούλι των αρμοδίων και μη υπηρεσιών με διάφορους σε όλο το νομό.

Ίσως βέβαια να μην έχουν μάθει ακόμη στη νομαρχία τους λόγους για τους οποίους όλα αυτά τα θέματα μένουν σε δεύτερη φάση. Αφού λοιπόν δημόσια ομολογεί για αδυναμία η νομαρχία, είναι αυτονόητο ότι οι πολίτες δεν μπορούν να νιώθουν εξασφαλισμένοι. Πρέπει να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στον έλεγχο των ελεγκτών. Και για να πούμε και 2-3 πρακτικά πράγματα. Η ρύπανση δεν εντοπίζεται με το μάτι, ούτε ευκαιριακά. Εντοπίζεται μέσα από συστήματα και μέσα από όργανα που πλέον υπάρχουν και στην περιοχή. Ο ρυπαντής δεν είναι κάποιο κορόιδο που θα δώσει τη δυνατότητα σε κάποιους ευκαιριακούς επισκέπτες να τον εντοπίσουν. Από την άλλη πλευρά η ίδια η νομαρχία προσπαθεί να δικαιολογήσει τη δική της παρουσία. Μου θυμίζει εκείνο που γίνονταν παλιότερα με τους εθνικούς δρυμούς και τους βοσκούς. Για λόγους ισορροπίας του συστήματος στο ισοζύγιο κάθε χρονιάς εντάσσονται μέσα σε δύο τρεις και τέσσερις μηνύσεις ακόμη. Έτσι λοιπόν βρίσκονταν σε ισορροπία με τις διωκτικές αρχές για να είναι εντάξει αλλά και οι βοσκοί να μην παίρνουν ούτε μια μέρα τα αιγοπρόβατα μέσα από το δρυμό.

Και επειδή λοιπόν δεν μπορούμε να βολευτούμε με τέτοιες ιστορίες λένε κάτι πάρα πολύ απλό. Με ελάχιστους αισθητήρες ρύπανσης σε κρίσιμα σημεία είναι αυτονόητο ότι μπορεί η νομαρχία να ελέγξει τα πάντα. αν δεν μπορεί η ίδια, μπορούν να τη βοηθήσουν αυτοί που έχουν τέτοιες δυνατότητες ακριβώς τη στιγμή που γίνεται η ρύπανση. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχει τη δυνατότητα να κλείνει τα μάτια. Αυτά προς το παρόν γιατί αρχίζει και με κουράζει αυτή η ιστορία"


Διαβάστε και την γραπτή δήλωση του κ Ράπτη, του αρμόδιου αντινομάρχη

"Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας οι αρμόδιες υπηρεσίες της προβαίνουν σε τακτικούς και εκτάκτους ελέγχους, για την εφαρμογή των νόμων της χώρας και της Ευρωπαικής Ένωσης σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ρύπανση του Σπερχειού είναι χρόνιο φαινόμενο ακόμη και σήμερα, παρά τη λήψη πολλών δειγμάτων νερού, δεν κατέστη εφικτή η ταυτοποίηση της ρύπανσης και του ρυπαντή.

Από επισκέψεις της Δ/νσης Υγείας και Υγιεινής στις 28 Ιανουαρίου, 18 Φεβρουαρίου και 27-3-2008 διαπιστώθηκαν παραβάσεις και υποβλήθηκαν μηνυτήριες αναφορές προς τον κ Εισαγγελέα.

Εξάλλου, με αίτημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είναι γνωστό, ότι ζητήθηκε η άφιξη και ο έλεγχος της ρύπανσης του Σπερχειού από Επιθεωρητές περιβάλλοντος και διαπιστώθηκαν παραλείψεις, για τις οποίες επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα 50.000 ευρώ.

Κλείνοντας, επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω, ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες της θα συνεχίσει τους ελέγχους και όταν υπάρξει ταύτιση ρύπανσης και ρυπαντή, θα υπάρξει και η πιθανότητα κλεισίματος, σύμφωνα με το νόμο

Οι κάτοικοι της περιοχής να μην ανησυχούν και είναι βέβαιο, ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με εντονότερους ρυθμούς."
http://www.e-ecology.gr
http://paratiritirio-perivallontos.blogspot.com

ΟΧΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΤΗ

ΟΧΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΤΗ

4 Μαρ 2008

Καταδικάστηκε η Ελλάδα
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έπειτα από αναφορά
για τη ρύπανση του Σπερχειoύ ποταμoύ


ΠΗΓΗ: http://www.traveldailynews.gr/
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2008

«Το Δικαστήριο εξέδωσε καταδικαστική απόφαση εις βάρος της Ελλάδας (για μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των άρθρων 5 παρ. 1 και 15 παρ. 2 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα) στις 31 Ιανουαρίου 2008 (υπόθεση C-264/07)». Αυτό απαντά μεταξύ άλλων ο αρμόδιος Επίτροπος για το περιβάλλον κ. Δήμας στον Ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δ. Παπαδημούλη, με αφορμή την ερώτησή του, στην οποία ζητούσε πληροφορίες σχετικά με τη ρύπανση του Σπερχειού ποταμού, καθώς και για τις δυνατότητες κοινοτικής συγχρηματοδότησης προγραμμάτων για την αποκατάστασή του.

Ο αρμόδιος Επίτροπος, στην απάντησή του, υπενθυμίζει για πολλοστή φορά ότι μέχρι σήμερα, η Ελλάδα δεν έχει υποβάλει τη δέουσα περιβαλλοντική και οικονομική αξιολόγηση των εθνικών υδάτινων συστημάτων, όπως απαιτεί η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ) και ότι «από τις διαβιβασθείσες έως τώρα πληροφορίες διαφαίνεται ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι εργασίες εντοπισμού των υδάτινων συστημάτων στα οποία υπάρχει κίνδυνος να μην επιτευχθούν οι στόχοι της ΟΠΥ».

Υπογραμμίζει, μάλιστα, πως τον Οκτώβριο του 2005, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία για παράβαση και πως "το Δικαστήριο εξέδωσε καταδικαστική απόφαση εις βάρος της Ελλάδας στις 31 Ιανουαρίου 2008 (υπόθεση C-264/07)". Παράλληλα προειδοποιεί ότι «η Επιτροπή θα παρακολουθήσει στενά τις εξελίξεις στην εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, καθώς και τη συμμόρφωση της Ελλάδας με την απόφαση του Δικαστηρίου, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ελληνικές αρχές εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους».

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τον Σπερχειό ποταμό, τονίζει ότι «η κοιλάδα και οι εκβολές του Σπερχειού έχουν χαρακτηριστεί περιοχή Natura 2000, γεγονός που υποχρεώνει τις ελληνικές αρχές να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να αποτραπεί η υποβάθμιση των αξιών διατήρησης της περιοχής».

Αναφέρει εξάλλου ότι «στην έκθεση που υπέβαλαν σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 15 παράγραφος 2 της ΟΠΥ, οι ελληνικές αρχές βεβαιώνουν ότι η ποιότητα των υδάτων του Σπερχειού ποταμού ανταποκρίνεται στα βασικά γεωπονικά κριτήρια για αρδευτικούς σκοπούς. Παρέχονται ορισμένα στοιχεία σχετικά με την παρακολούθηση χημικών παραμέτρων από διάφορους σταθμούς στον Σπερχειό, πλην όμως αυτά δεν επαρκούν για την πλήρη εξακρίβωση της κατάστασης του ποταμού, όπως αναγνωρίζεται ρητά στην έκθεση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν διαθέτει λεπτομερή στοιχεία για την τρέχουσα κατάσταση του Σπερχειού».

Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης, ο Έλληνας Επίτροπος επισημαίνει ότι «πέραν των μελετών για την παρακολούθηση της ρύπανσης των υδάτων, στα διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου 2007-2013 μπορεί να ενταχθεί η χρηματοδότηση έργων με αντικείμενο την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ρύπανσης. Η συγχρηματοδότηση έργων αυτού του είδους μπορεί να καλυφθεί είτε από τα αντίστοιχα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα ή από το τομεακό επιχειρησιακό πρόγραμμα "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη"».

Σημειώνει ωστόσο ότι «η επιλογή των έργων και των τελικών δικαιούχων (συνήθως οι τελικοί δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων έργων αυτού του είδους είναι τοπικές αρχές), καθώς και οι πρακτικές λεπτομέρειες της εκτέλεσης των έργων υπάγονται στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών».

Ο κ. Δήμας καταλήγει λέγοντας πως «υπάρχει επίσης δυνατότητα χρηματοδότησης μέτρων που αφορούν την ποιότητα των υδάτων στις αγροτικές περιοχές βάσει του κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται μέτρα που ενθαρρύνουν τους γεωργούς να εξασφαλίζουν την αειφόρο χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φυτοφάρμακα) και των λιπασμάτων. Για να εφαρμόσει τα εν λόγω μέτρα, η Ελλάδα πρέπει να προτείνει τροποποίηση του οικείου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα».

Αναφερόμενος στο ζήτημα ο Δ. Παπαδημούλης δήλωσε: «Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Η Ελλάδα βρίσκεται για ακόμα μια φορά ενώπιων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για περιβαλλοντικά ζητήματα και καταδικάζεται. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές σφυρίζουν αδιάφορα και η μόλυνση του Σπερχειού από χημικά βιομηχανικά απόβλητα, αστικά λύματα, φυτοφάρμακα και λιπάσματα αυξάνεται επικίνδυνα και μεταφέρεται στα χωράφια και στον Μαλιακό Κόλπο. Καλούμε τον κ. Σουφλιά, τον κ. Κοντό και τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Σκορδά να κάνουν επιτέλους τις δέουσες ενέργειες που υποδεικνύει ο Έλληνας Επίτροπος, αξιοποιώντας το ΕΣΠΑ 2007-2013.

Έχουμε κουραστεί να φωνάζουμε για τη σημασία της μεταφοράς της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, για τις μελέτες των λεκανών απορροής των ποταμών, για την ανάγκη σεβασμού της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Αλλά μάλλον εδώ ισχύει η λαϊκή ρήση "στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα"».

29 Φεβ 2008

Οι απάντηση
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠEPΙBAΛΛONTOΣ
Ταχ. Δ/νση : Αρκαδίου 8
35100 ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες: Αντ. Τερζής
Τηλ/νο . +30 2231 0 33231
ΦΑΞ : +302231067849
e-mail: dixope_lamia@tee.gr

Λαμία 22-2-2008
Αρ. Πρωτ. 897
Σχετ.


Προς: ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 1 35100 ΛΑΜΙΑ

Κοιν ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
35100 ΛΑΜΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗ
Κ. ΧΡΗΣΤΟ ΡΑΠΤΗ
35100 ΛΑΜΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Λ. ΚΗΦΗΣΙΑΣ 1 11523 ΑΘΗΝΑ

ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ

Θέμα: Ρύπανση Σπερχειού
Σχετ :
1. το με αριθμ. πρωτ. 19759/26-11-2007 (αρ. πρωτ. Γρ. Νομάρχη 3951/3-12-2007) (αρ. πρωτ. ΔΙΧΩΠΕ 11416/5-12-2007) Έγγραφο Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
2. το με αριθμ. πρωτ. Φ26/3772/21-11-2007 έγγραφο Ν.Α. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ / Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
3. το με αριθμ. πρωτ. 10709/16-11-2007 έγγραφο Γρ. Νομάρχη
4. το με. Αριθμ. πρωτ. 11416/ 27-12-2007 έγγραφο μας
5. το με αριθμ. πρωτ. Φ.24/313/1-2-2008 (897/1-2-2008) έγγραφο Γραφείου Αντινομάρχη με το οποίο διαβιβάστηκε η από 28-1-2008 επιστολή ΟIΚΟΛΟΓΟI ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 1 35100 ΛΑΜΙΑ (αριθμ. πρωτ. Γρ Νομάρχη 313/28-1-2008).

Υστέρα από το παραπάνω 5 σχετικό έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκε η με αριθμ. πρωτ. Γρ Νομάρχη 313/28-1-2008 επιστολή ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 1 35100 ΛΑΜΙΑ η οποία αναφέρεται σε μέτρα για την προστασία του Σπερχειού Ποταμού, της Γερμανικής Τάφρου και του Ξηριά Λαμίας γίνονται γνωστά τα παρακάτω:

Σχετικά με ρύπανση του Σπερχειού ποταμού συνημμένα για ενημέρωση σας διαβιβάζεται το με αριθμ.πρωτ. 11416/27-12-2007 έγγραφο μας.

Σχετικά με την ρύπανση του Ξηριά Λαμίας ισχύουν τα αναφερόμενα στο με αριθμ πρωτ. 11812/21-12-2007 έγγραφο μας το οποίο σας έχει κοινοποιηθεί.

Τέλος για την Γερμανική τάφρο γίνεται γνωστό ότι αυτή αποτελούσε αποδέκτη λυμάτων της πόλης της Λαμίας. Η ΔΕΥΑ Λαμίας εκπονεί το δίκτυο αποχέτευσης της πόλης της Λαμίας και έχει ολοκληρώσει πολύ σημαντικό ποσοστό του δικτύου αποχέτευσης έτσι ώστε στο μέλλον να δέχεται μόνον όμβρια.

Όλα τα αναφερόμενα στα παραπάνω έγγραφα στοιχεία μπορείτε να τα λάβετε σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ ΗΠ/11764/653/06 (ΦΕΚ-327/Β/17-3-06) «Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον..» .

Για τα πρόσθετα ερωτήματα σας που αναφέρονται:
Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης του Βιολογικού καθαρισμού Μακρακώμης Σπερχειάδας και αν το δίκτυο αποχέτευσης των δύο κωμοπόλεων είναι έτοιμο να εξυπηρετήσει την λειτουργία του.

Ο κοινός Βιολογικός καθαρισμός Μακρακώμης Σπερχειάδας έχει ολοκληρωθεί, έχει ολοκληρωθεί σε σημαντικό βαθμό (ποσοστό 60%) το δίκτυο αποχέτευσης των Δήμων Σπερχειάδας Μακρακώμης .

Το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία επικαιροποίησης της Ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης του δικτύου ΝΑTURA 2000 για την περιοχή αυτή και για τι προέκυψε η ανάγκη επικαιροποίησης της παλαιάς ποιοι είναι οι λόγοι αναθεώρησης.

Σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 158264/2167/22-6-2007 έγγραφο ΥΠΕΧΩΔΕ / Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, σχεδιάζεται η επικαιροποίηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για την περιοχή ΦΥΣΗ 2000 (NATURA 2000) με κωδικό GR 2440002. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα, η διαδικασία, η ανάγκη και οι λόγοι επικαιροποίησης αποτελούν αντικείμενο των κεντρικών υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ

Επίσης σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν λειτουργούν και ποιες βιομηχανικές, βιοτεχνικές και κτηνοτροφικές μονάδες κατά μήκος της κοίτης του Σπερχειού, της Γερμανικής τάφρου και του Ξηρια Λαμίας και πως διατίθενται τα λύματα αυτών των επιχειρήσεων.

Σχετικά με δραστηριότητες που λειτουργούν κατά μήκος της κοίτης του Σπερχειού, της Γερμανικής τάφρου και του Ξηριά Λαμίας γίνεται γνωστό ότι με βάση το τηρούμενο αρχείο της υπηρεσίας μας πλησίον του Σπερχειού ποταμού λειτουργεί η
δραστηριότητα ΕΛΑIΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΚΕ ΑΕ και η επιχείρηση ΙΝΑΧΟΣ ΑΕ. Τα λύματα αυτών διατίθενται υπεδάφια .

Λόγω του μεγάλου μεγέθους, της στα ερωτήματα αναφερομένης έκτασης, η υπηρεσία μας θα προβεί και μελλοντικούς ελέγχους για διαπίστωση τυχόν πηγών ρύπανσης.

Συν/νο : το με αριθμ. πρωτ. 11416/27-12-2007 έγγραφο μας

Ε.Δ. Ε.Ν.
1. Τμ.Πρ.Περιβάλλοντος Η Δ/ΤΡΙΑ ΔΙ.ΧΩ.ΠΕ.
2. Φ 5-50
ΞΑΝΘΗ ΦΟΥΝΤΑ
Αρχ .Μηχ/κός με Α β.


EΛΛHNΙKΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία 27-12-2007

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ. 11416
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Σχετ. 10709
Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση : Αρκαδίου 8 Προς : ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
35100 ΛΑΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Πληροφορίες: Αντ. Τερζής Λ. ΚΗΦΗΣΙΑΣ 1 11523 ΑΘΗΝΑ

Τηλ/νο . +30 2231 0 33231 Κοιν : ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΑΞ : +30 22310 67849 35100 ΛΑΜΙΑ
e-mail: dixope_Iamia@tee.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 25 35100 ΛΑΜΙΑ

Κ. ΧΡΗΣΤΟ ΡΑΠΤΗ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟ ΝΟΜ/ΚΟ ΣΥΜ/ΛΟ
35100 ΛΑΜΙΑ

Θέμα: Ρύπανση Σπερχειού

Σχετ :
1. το με αριθμ. πρωτ. 19759/26-11-2007 (αρ. πρωτ. Γρ. Νομάρχη 3951/3-12-2007)
(αρ. πρωτ. ΔΙΧΩΠΕ 11416/5-12-2007) Έγγραφο Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης.
2. το με αριθμ. πρωτ. Φ26/3772/21-11-2007 έγγραφο Ν.Α. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ / Τμήμα
Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
3. το με αριθμ. πρωτ. 10709/16-11-2007 έγγραφο Γρ. Νομάρχη

Ύστερα από το παραπάνω σχετικό έγγραφο σας με το οποίο ζητούνται «... εντός της προθεσμία των 30 εργασίμων ημέρων
Α) την επιβεβαίωση η μη των καταγγελλομένων
Β) τα επιβληθέντα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένων και των μελλοντικών ενεργειών σας
Γ) Την τυχόν επιβολή προστίμων ή την εφαρμογή διοικητικών κυρώσεων που έχετε
ασκήσει
Δ) Σε περίπτωση παραλείψεων ή παρανομιών των αρμοδίων οργάνων αδειοδοτήσεων ή άσκησης ελέγχων τα μέτρα που λάβατε κατά των υπευθύνων...»

Γίνονται γνωστά τα παρακάτω:

Ο ποταμός Σπερχειός δεν αποτελεί αποδέκτη υγρών βιομηχανικών αποβλήτων.

Για τον ποταμό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ΚΥΑ 19640/1979 (ΦΕΚ 1136/Β/27 -12¬1979) περί διαθέσεως υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων στον Βόρειο και Νότιο Ευβοϊκό κόλπο καθώς και στους αντίστοιχους κόλπους Μαλιακό και Πεταλιών κοινή απόφαση τεσσάρων Νομαρχών.

Ο ποταμός Σπερχειός υπάγεται στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 (NATURA 2000) με κωδικό GR 2440002 και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 259/121.9.2006 ΕL δημοσιεύτηκε η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης lουλίου 2006 σχετικά με την έγκριση, σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του καταλόγου των τόπων κοινοτικής σημασίας για τη μεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή.

Σε ότι αφορά τα ερωτήματα σας:
Α) την επιβεβαίωση η μη των καταγγελλομένων που αναφέρονται σε (όπως αναφέρονται στο . . .. . .)
Τα ερωτήματα προς την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες
Πηγή: Στέφανος Σταμέλλος, μέλος του ΠΣ των Οικολόγων Πράσινων Λαμία
Ελέγχθηκαν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τα ελαιοτριβεία και οι φάρμες, που γειτονεύουν με το Σπερχειό για το αν ρυπαίνουν, και σε ποιο βαθμό, με τα απόβλητά τους τα νερά του ποταμού;

Άμεσα στον Σπερχειό ποταμό δεν διοχετεύονται απόβλητα από βιομηχανικές εγκαταστάσεις:
ο Κατά την εποχιακή περίοδο λειτουργίας του εργοστασίου πυρηνελαιουργείου της μονάδας ΕΛΙIΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΕΛΚΕ ΑΕ) που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Δ.Δ. ΔΑΜΑΣΤΑΣ Δήμου Γοργοποτάμου διοχετεύονται νερά ψύξεως, νερά που δεν συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία.
ο Έμμεσα μέσω του χειμάρρου «ΒΟΥΤΑΝΙΑ» που εκβάλει στον «ΑΣΩΠΟ» ποταμό, και ο οποίος εκβάλει στον «ΣΠΕΡΧΕΙΟ» ποταμό, διοχετεύονται επεξεργασμένα μετά φυσικοχημΙκή και βιολογική επεξεργασία, υγρά βιομηχανικά απόβλητα της μονάδας «ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΕ.» . Σε έλεγχο από την Δ/νση Υγείας & Δημ. Υγιεινής Ν. Α Φθιώτιδας με αριθμ. πρωτ. 5709/12-7-2007 διαβιβάστηκε στην Εισαγγελέα πρωτοδικών Λαμίας η από 22-6-2007 έκθεση και επιβλήθηκε πρόστιμο από την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης.
ο Είχαν στο παρελθόν με αποφάσεις χορηγηθεί άδειες διάθεσης υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων. Πρόσφατα ολοκληρώνεται η διαδικασία ανάκλησης άδειας διάθεσης του συνόλου των ελαιοτριβείων για διάθεση υγρών αποβλήτων στον ΣΠΕΡΧΕΙΟ ποταμό.

. Ελέγχθηκαν οι χωματερές και οι αγωγοί αστικών λυμάτων κατά μήκος της κοίτης των γύρω Ο/κισμών;
ο Στα πλαίσια του προγράμματος παύσης και αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) από το ΥΠΕΧΩΔΕ με Αποφάσεις κ. Νομάρχη έχει γίνει παύση λειτουργίας των ενεργών (ΧΑΔΑ) Δήμων ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ, ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Ν. Φθιώτιδας .
ο Για την αντιμετώπιση των αστικών λυμάτων της ευρύτερης περιοχής γίνονται γνωστά τα παρακάτω:
ο Έχει κατασκευασθεί και δεν έχει λειτουργήσει ακόμη ο κοινός βιολογικός καθαρισμός αστικών λυμάτων Μακρακώμης – Σπερχειάδας
ο Έχουν διαβιβασθεί στην Ν.Α Φθιώτιδας, «Προκαταρτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση» (ΠΠΕΑ) από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ και έχουν καθορισθεί αποδέκτες και ειδικοί όροι διαθέσεως των λυμάτων μετά από επεξεργασία με βιολογικό καθαρισμό των παρακάτω:
• του Δημοτικού Διαμερίσματος Λυγαριάς του Δήμου Λαμιέων (Νομού Φθιώτιδας)
• των Δήμων Λιανοκλαδίου και Υπάτης Νομού Φθιώτιδας
• του Δημοτικού Διαμερίσματος Θερμοπυλών του Δήμου Λαμιέων (Νομού Φθιώτιδας)
• του Δημοτικού Διαμερίσματος Φραντζή του Δήμου Λαμιέων (Νομού Φθιώτιδας)

Αποδόθηκε στους αγρότες η ευθύνη που τους αναλογεί σε ότι αφορά τη ρύπανση με την αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων, των λιπασμάτων και τη ρίψη στο ποτάμι των αδειανών συσκευασιών;

Σχετικά με τις συσκευασίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν 2939 (ΦΕΚ 179 Α) που περί συσκευασιών και οι αγρότες έχουν ενημερωθεί και ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες με την διοργάνωση ημερίδων και επιτόπιων επισκέψεων σε όλους τους δήμους και τα Δ.Δ. του νομού Φθιώτιδας.

. Τι μέτρα έχουν ληφθεί για να μην καταντήσει, όπως κατάντησε, ο Σπερχειός, ένας αγωγός λυμάτων και οχετός;

Με βάση περιοδικός ελέγχους κατά την γνώμη μας δεν έχει καταντήσει ο ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ ποταμός «. . . αγωγός λυμάτων και οχετός..» αντίθετα αποτελεί πόρο άντλησης νερού για τις καλλιέργειες της ευρύτερης περιοχής.

Β) τα επιβληθέντα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένων και των μελλοντικών ενεργειών σας

Μετά από πρωτοβουλία της Ν.Α Φθιώτιδας έχει γίνει Πρόταση εκπόνησης έργου από την Τεχνική Βοήθεια του Ε.Π.ΠΕΡ 2000-2006 για την επικαιροποίηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) «Κοιλάδα & Εκβολές Σπερχειού-Μαλιακός κόλπος» σύμφωνα με το με αριθμ. Πρωτ. 158264/2167/22-6-2007 Έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Η παραπάνω επικαιροποίηση της Ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης κρίνεται αναγκαία για την εκτέλεση έργων Εθνική Κλίμακας, κατασκευή ΠΑΘΕ, Ε65, Νέα Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων Τιθορέας - Δομοκού που διέρχονται από τον Σπερχειό ποταμό.

Γ) Την τυχόν επιβολή προστίμων ή την εφαρμογή διοικητικών κυρώσεων που έχετε ασκήσει Σύμφωνα με αποφάσεις κ. Νομάρχη Φθιώτιδας έχουν επιβληθεί κυρώσεις στην μονάδα
ο ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΕ Αρ. πρωτ. 2712/15-10-2007
Ο Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Αρ. πρωτ. 3022/06/15-10-2007

Δ) Σε περίπτωση παραλείψεων ή παρανομιών των αρμοδίων οργάνων αδειοδοτήσεων ή άσκησης ελέγχων τα μέτρα που λάβατε κατά των υπευθύνων...»

Έχει διαβιβασθεί προς εισαγγελέα πρωτοδικών Λαμίας έγγραφο με αρ πρωτ. 5709/12-7-2007 για την μονάδα ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΕ .

Ε.Δ. Ε.Ν.
1. Τμ.Πρ.Περιβάλλοντος Η Δ/ΤΡΙΑ ΔΙ.ΧΩ.ΠΕ.
2. Φ 5-50
ΞΑΝΘΗ ΦΟΥΝΤΑ
Αρχ .Μηχ/κός με Α β.

18 Φεβ 2008

ΑΠΘ: Αδιαφορία της Πολιτείας
απέναντι στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους - 14/2/2008

--------------------------------------------------------------------------------
Αδιαφορία της Πολιτείας απέναντι στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους της χώρας, καταγγέλλει ψήφισμα του Τμήματος Βιολογίας και του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Α.Π.Θ. (των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών), με αφορμή την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου των Ε.Ε.Κ. της 31ης Ιανουαρίου 2008 (υπόθεση C-264/07).

Ειδικότερα το ψήφισμα αναφέρει τα εξής:
«Η πρόσφατη καταδικαστική απόφαση της 31ης Ιανουαρίου 2008 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της Ελλάδας, (υπόθεση C?264/07 για «Παράβαση κράτους μέλους – Οδηγία 2000/60/ΕΚ – Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Μη κατάρτιση των προβλεπόμενων αναλύσεων – Παράλειψη διαβιβάσεως των απαιτούμενων συνοπτικών εκθέσεων») αναδεικνύει και πάλι την αδιαφορία της Πολιτείας απέναντι στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους της χώρας μας.

Οι λεκάνες απορροής των ποταμών (π.χ. Σπερχειός, Αξιός) και των θαλάσσιων κόλπων της Ελλάδας (π.χ. Θερμαϊκός), κινδυνεύουν άμεσα από την ανεξέλεγκτη ρύπανση. Η λειψυδρία και η υφαλμύρωση που θα είναι εντονότερη μέχρι το τέλος του αιώνα, εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, θα αφανίσει σημαντικούς υγροτόπους και λίμνες στη χώρα μας (π.χ. έχει ήδη υποχωρήσει η στάθμη της τεχνητής λίμνης του Μόρνου, της λίμνης της Βεγορίτιδας, της λίμνης της Κορώνειας).

Θεωρούμε, όπως άλλωστε και άλλοι επιστημονικοί φορείς έχουν διακηρύξει, ότι πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα για ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των λεκανών απορροής των Περιφερειών της χώρας μας. Τα μέτρα αυτά πρέπει να στηριχθούν στην παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας των επιφανειακών υδάτων (ποτάμια, λιμναία, μεταβατικά και παράκτια ύδατα) με βιολογικά, υδρομορφολογικά και φυσικοχημικά ποιοτικά στοιχεία σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60 Ε.Κ. και το νόμο 3199/2003 (με τις Υ.Α. και το Π.Δ. που ακολούθησαν). Η δε προσέγγιση πρέπει να είναι διεπιστημονική.

Τα Τμήματα που συμμετέχουν στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.) διαθέτουν την τεχνογνωσία, ήταν και είναι στη διάθεση των αρμόδιων φορέων της χώρας να προσφέρουν την αναγκαία διεπιστημονική προσέγγιση της εκτίμησης της οικολογικής ποιότητας και της διαχείρισης των υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του Περιβάλλοντος».

10 Φεβ 2008

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ

Τα προβλήματα της άρδευσης λόγω εκτροπής της νέας κοίτης του Σπερχειού και την ρύπανση του ποταμού, φέρνει στη Βουλή η βουλευτής Φθιώτιδας του ΠΑΣΟΚ Τονια Αντωνίου με ερώτηση που κατέθεσε στους Υπουργούς ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Εσωτερικών και Αγρ. Ανάπτυξης. Η κα Αντωνίου αναφέρεται σε υπόμνημα του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Φακίτσας του νομού Φθιώτιδας στο οποίο τονίζεται ότι με την εκτροπή της νέας κοίτης Σπερχειού και τα έργα που εκτελούνται σ’ αυτή, έχει κλείσει η κοίτη από το σημείο της εκτροπής έως και την περιοχή Αλαμάνας με αποτέλεσμα περιοχή 15,000 στρεμμάτων, να μην μπορεί να αρδευτεί ακόμη και σήμερα. Η κα Αντωνίου ζητά άμεση λύση καθώς οι καλλιεργητές δεν μπορούν να αρδευσουν τις καλλιέργειές τους και βρίσκονται σε απόγνωση.

Επιπλέον αναφέρεται στην μόλυνση του Σπερχειού από τα παρακείμενα εργοστάσια που ρίχνουν τα απόβλητα τους σε αυτόν με αποτέλεσμα να μολύνουν το νερό με συνέπειες για τις αρδευόμενες εκτάσεις που καταστρέφονται και για την υγεία των κατοίκων των γύρω περιοχών.

πηγή lamiafm1


Σχόλιο - σημείωση administrator:
Έστω και με καθυστέρηση ασχολήθηκε η κα Αντωνίου με τα θέματα της άρδευσης των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Ανθήλη και με το πρόβλημα της ρύπανσης των νερών. Βέβαια η αναφορά μόνο στα εργοστάσια της περιοχής δεν αναδεικνύει τις ποικίλες πηγές της ρύπανσης των νερών σε όλο το μήκος του

6 Φεβ 2008

Ζητήθηκαν από τον κ Νομάρχη
στοιχεία ελέγχου της κατάστασης του Σπερχειού

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ
Πλούτωνος 1 35100 Λαμία
Λαμία, 25/1/2008

ΠΡΟΣ
Νομάρχη Φθιώτιδας
Κ Α Χειμάρα

Κύριε Νομάρχη,

Στις 3 Δεκεμβρίου καταθέσαμε στο γραφείο σας την συνημμένη επιστολή, με την οποία, στη συνέχεια και της δικής σας στα ΜΜΕ ανακοίνωσης, την οποία επίσης επισυνάπτουμε, ζητήσαμε να μας γνωστοποιήσετε ορισμένα στοιχεία σε ό,τι αφορά τους ελέγχους για την ρύπανση ή όχι του Σπερχειού.

Παρά την σχετική νομοθεσία(ν. 3422/2005 με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση του Aarchus για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων, καθώς και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα), δεν έχουμε ακόμη πάρει απάντηση. Ελπίζουμε να έγινε από αμέλεια, και να γίνει αυτό άμεσα. Διαφορετικά είμαστε υποχρεωμένοι να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη, όπως έχουμε το δικαίωμα, σύμφωνα με το νόμο.

Με εκτίμηση

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ

21 Ιαν 2008

Όπου Ασωπός και η μοίρα του

Εικόνες του Σπερχειού σήμερα

Τα σκουπίδια και οι εστίες ρύπανσης του Σπερχειού ποταμού, που αμφισβητούνται από τους παράγοντες της Νομαρχιακής Φθιώτιδας, αποτυπώνονται στις φωτογραφίες που παραθέτουμε. Σκουπίδια στην παλιά γέφυρα του Φραντζή, στον Ασωπό, τον παραπόταμο του Σπερχειού, καθώς και αγωγός λυμάτων εργοστασίων που χύνεται στον Ασωπό, στο ύψος της Δαμάστας.

Όπου Ασωπός κι η μοίρα του...

Προς δόξαν των περί αντιθέτου επιχειρημάτων των παραγόντων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης...

Θα παρακαλέσουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες να μας απαντήσουν ή να αμφισβητήσουν τις φωτογραφίες, καθώς και το αν ο Σπερχειός και ο Ασωπός έχει χαρακτηριστεί αγωγός λυμάτων, και αν ναι, να μας υποδείξουν τη σχετική απόφαση. Επίσης παρακαλούμε τον κ Εισαγγελέα να ασχοληθεί με την υπόθεση, επειδή πιστεύουμε ότι είναι πια θέμα δικαιοσύνης

Εμείς δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια...
(στο εξής θα επικαλούμαστε διαρκώς τον Ν.3422/2005 με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση του Aarchus για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων, καθώς και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα)

Οικολόγοι Πράσινοι
Πολιτική Κίνηση Λαμίας

6 Ιαν 2008

Μας καλούν να κλείσουμε τα μάτια.
Εμείς λέμε ΟΧΙ!

Ακούστηκε σε συζήτηση σε τοπικό κανάλι, και μάλιστα από ανθρώπους που έχουν ευθύνες για τα περιβαλλοντικά θέματα του νομού, ότι οι οικολόγοι είναι υπερβολικοί και ότι γενικά πρέπει να είμαστε πιο ανεκτικοί, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες μας για τον Σπερχειό. Τονίστηκε δε, με έμφαση, ότι δεν πρόκειται να οδηγηθεί σε κλείσιμο καμιά επιχείρηση με αφορμή τις περιβαλλοντικές καταγγελίες.

Το οικολογικό κίνημα και ο πολιτικός φορέας της οικολογίας, οι Οικολόγοι Πράσινοι, έχουν την υποχρέωση, αν όχι το δικαίωμα, να ασκούν κριτική στους φορείς της εξουσίας, τους εξουσιοδοτημένους από την πολιτεία να προστατεύουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Τονίζουμε ότι πρώτοι εμείς δεν θέλουμε να κλείσει καμιά επιχείρηση. Θα είμαστε όμως αυστηροί και σκληροί σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Η ανοχή απέναντι σε ιδιώτες, αλλά και σε αρμόδιες υπηρεσίες και δήμους, που δεν εφαρμόζουν και δεν σέβονται την περιβαλλοντική νομοθεσία, δεν έχει καμιά θέση στη σημερινή αντίληψη για την βιώσιμη αειφορική ανάπτυξη. Οι νόμοι έχουν την ίδια ισχύ για όλους. Αν κάποιοι θεωρούν ότι δεν πρέπει να εφαρμόζονται, πρέπει να μας το ξεκαθαρίσουν. Μήπως θέλουν μια νομοθεσία «λάστιχο», που να εφαρμόζεται κατά περίπτωση; Αυτή την νομοθεσία θέλουν;

Οι μηχανισμοί και οι υπηρεσίες ελέγχου, που λειτουργούν οργανωμένα και με δημιουργικό τρόπο και σύμφωνα με τους νόμους, δεν είναι «μπαμπούλας». Ο έλεγχος έχει τον χαρακτήρα της πρόληψης. Σε συνεργασία οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους επιχειρηματίες και τους άλλους ιδιώτες, επιδιώκουν να βρουν λύσεις σε όφελος του περιβάλλοντος. Η δε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση καλείται και να συμμετάσχει στο συνολικό οικονομικό κόστος, με το δικό της μοναδικό τρόπο, εφόσον πρόκειται για θέματα που αφορούν ευρύτερα την περιοχή. Παράδειγμα, τα απόβλητα των ελαιοτριβείων, τα αστικά απόβλητα, οι παράνομες χωματερές, η ενημέρωση των αγροτών για τα φυτοφάρμακα, ο έλεγχος των γεωτρήσεων κά. Με το να τα κρύβουμε όλα αυτά «κάτω από το χαλί» και να κλείνουμε τα μάτια, δημιουργούμε περισσότερα προβλήματα και φυσικά υπονομεύουμε το περιβάλλον! Σε αντίθετη περίπτωση η αποκατάσταση, αν δεν μιλάμε για ανεπίστρεπτες καταστάσεις, είναι δαπανηρότατη και αβέβαιη.

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον Σπερχειό και την κοιλάδα του, τονίζουμε ότι όλοι καλούμαστε να διαχειριστούμε το ΝΕΡΟ, ένα πολύτιμο αγαθό που είναι σε ανεπάρκεια. Ο Σπερχειός είναι το ανεκτίμητο δώρο της φύσης για την περιοχή μας και πηγή πλούτου. Συγκεντρώνει όμως όλα τα χαρακτηριστικά μιας περιβαλλοντικής αυθαιρεσίας. Η ρύπανση, η σπατάλη και η κακή διαχείριση του νερού, η μόλυνση του υπόγειου υδροφορέα της κοιλάδας, η καταστροφή της βιοποικιλότητας, το παράνομο κυνήγι, τα νεκρά ψάρια, οι καταπατήσεις και εκχερσώσεις του παραποτάμιου δάσους, είναι μερικά χαρακτηριστικά αυτής της αυθαιρεσίας. Κάποιοι έχουν ευθύνες γι’ αυτά. Κάποιοι δεν σέβονται τους νόμους. Κάποιοι δεν κάνουν τους ελέγχους. Θα κλείσουμε τα μάτια; Εμείς λέμε ΟΧΙ!
Λαμία, 5.1.2008

Στέφανος Σταμέλλος
Μέλος του ΠΣ των Οικολόγων Πράσινων